Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:173 (2001-2002)
Innlevert: 07.02.2002
Sendt: 08.02.2002
Besvart: 15.02.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Vil statsråden følge opp Stoltenberg-regjeringens tilsagn om å selge Admiralboligen i Borre kommune gjennom å bruke den fullmakt som Stortinget har gitt til å avsette statlige eiendommer til under markedspris der særlige hensyn tilsier det, og vil statsråden sikre at arbeidsgruppene som er satt ned i kommuner som har mistet arbeidsplasser i Forsvaret blir hørt og tatt hensyn til?

Begrunnelse

Stoltenberg-regjeringen med statsråd Bjørn Tore Godal ga Borre kommune tilsagn om å kjøpe Admiralboligen til kulturformål for å sikre kulturarbeidsplasser. Dette som et ledd i å bøte på tapet av arbeidsplasser i Forsvaret. I St.prp. nr. 45 for 2000-2001 Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005 ble det sagt følgende:
"I spesielle tilfeller kan enkelte av Forsvarets bygg og anlegg vurderes avhendet til redusert pris eller vederlagsfritt til bruk for ny næringsvirksomhet."
I tillegg har familie-, kultur- og administrasjonskomiteen i Budsjett-innst. S. nr. 2 for 2001-2002 sagt følgende:
"Flertallet viser til forslaget i St.prp. nr. 1 (2001-2002) under AADs bygge- og eiendomsfullmakter der regjeringen Stoltenberg foreslo at en ga Kongen fullmakt til å avhende statlige eiendommer til lavere pris enn markedspris der særlig hensyn tilsier det. Flertallet ser på et slikt forslag som et viktig redskap for å sikre rimelige tomter til boligformål for studenter/ungdom, førstegangsetablerere og vanskeligstilte. Flertallet har merket seg at prisnivået på de boliger som er lagt ut for salg bl.a. i Pilestredet Park og Fornebuområdet er høyt, og dekker ikke behovet for rimelige boliger.
Flertallet fremmer følgende forslag:
Stortinget gir fullmakt til Kongen i 2002 å kunne avhende statlig eiendom til lavere pris enn markedspris der særlige hensyn tilsier det."

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005 vil berøre en rekke kommuner i form av redusert aktivitet og redusert sysselsetting. Konsekvensene vil variere fra kommune til kommune. Kommunenes forutsetninger for å takle omstillingen vil også variere, avhengig av blant annet størrelse, beliggenhet, næringsstruktur og arbeidsmarked. Selv etter nedleggelsen av Sjøforsvarsdistrikt Sør og Karljohansvern orlogsstasjon vil Borre kommune fortsatt ha betydelig virksomhet knyttet til Forsvaret.

Forsvarsdepartementet har tidligere bidratt med en rekke tiltak for å etablere alternativ næringsvirksomhet i Borre kommune, både i form av omstillingsmidler og tilrettelegging innenfor eiendommer, bygg og anlegg.

På generelt grunnlag vil jeg vise til at gjeldende instruks for avhending av fast eiendom i staten, fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 1997, som hovedprinsipp også skal følges i Forsvaret. Her slås det klart fast at hovedregelen er at avhending skal skje på den måten som gir det beste økonomiske resultat for staten. Det kan imidlertid gjøres visse unntak fra hovedregelen, blant annet har Stortinget gitt Kongen fullmakt til å avhende eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har behov for, til kommuner eller til overtallig personell i Forsvaret i forbindelse med utnyttelse av etablissementer til næringsutvikling. Overdragelsen kan i slike særskilte situasjoner skje vederlagsfritt, eller med redusert vederlag der dette anses hensiktsmessig. Når det gjelder den aktuelle Admiralboligen i Horten, fant jeg etter en henvendelse fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité det nødvendig å gå nærmere gjennom forutsetningene for et eventuelt salg til kommunen.

Bakgrunnen for forhandlingene mellom Borre kommune og Forsvaret, har vært kommunens engasjement for å overta den tidligere Admiralboligen i Horten. Kommunen har i noe tid arbeidet med å utvikle kulturaktiviteter på Karljohansvern.

I brev av 16. oktober 2001 til Borre kommune gir departementet, under den tidligere politiske ledelse, uttrykk for at man er positivt innstilt til å overdra bygget til Borre kommune mot et redusert vederlag.

Etter å ha gjennomgått saken, har jeg imidlertid kommet til at hovedprinsippet må være at det ikke er i statens interesse å avhende fast eiendom som Forsvaret ikke lenger har behov for, til redusert vederlag. Forsvaret har behov for å gjøre store investeringer i eiendommer, bygg og anlegg i forbindelse med omleggingen. For at vi skal klare disse investeringene er det viktig at overflødig bygningsmasse selges til markedspris. Departementet har derfor meddelt Borre kommune at det ikke vil være aktuelt å gjennomføre en overdragelse av den tidligere Admiralboligen på de premisser som kommunen ønsker. Departementet har instruert Forsvarsbygg (tidligere Forsvarets bygningstjeneste), om å legge eiendommen ut på salg i det åpne markedet.

Jeg vil også legge til at Forsvarsbygg har mottatt henvendelser fra flere seriøse interessenter som ønsker å by på eiendommen i åpen konkurranse. Et slikt salg til markedspris er heller ikke til hinder for at bygningen kan nyttes til å skape nye arbeidsplasser.

Når det gjelder de ulike kommuners organisering og oppfølging av arbeidet med alternativ næringsutvikling, vil jeg vise at til kontakten mot det statlige nivå i første rekke må rettes mot Kommunal- og regionaldepartementet. KRD kan via Statens nærings- og distriktsutviklingsfond tilby kommunene faglig og økonomisk bistand til å utarbeide konsekvens- og mulighetsanalyser og handlingsplaner.