Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:174 (2001-2002)
Innlevert: 07.02.2002
Sendt: 08.02.2002
Besvart: 19.02.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Vil justisministeren ta initiativ til en endring i henhold til dagens rettspraksis hvor drapsdømte får gå fritt omkring i påvente av ny domstolsbehandling?

Begrunnelse

Bakgrunnen for denne henvendelsen er en avisartikkel i dagens utgave av Dagsavisen (den 7. februar 2002) hvor det fremkommer at personen som er dømt for drapet på Kristin Juel Johannessen ikke må sitte i fengsel frem til ny domstolsbehandling, men er på frifot.
Som medlem av Stortingets justiskomité, er jeg selvfølgelig klar over at det er og skal være et klart skille mellom Stortinget og domstolene. Likevel finner jeg denne dommen så provoserende at jeg vil be justisministeren gripe inn og endre nåværende praksis.
Det Agder lagmannsrett her har gjort er, slik jeg ser, totalt på tvers av det som er folks rettsoppfatning. Det finnes ingen god grunn til at drapsmenn skal kunne vandre omkring i samfunnet etter at de er dømt. Det oppfattes som unnfallende, lite handlekraftig og urimelig, ikke minst med tanke på offerets familie. Ovenfor dem er det allerede begått stor urett og denne oppleves forsterket som en følge av dommen i Agder lagmannsrett. Det som videre bør utfordre justisministeren er den lave dommen, på 12 år, som så langt er gitt i denne saken. Personlig stiller jeg meg undrende til om den er i tråd med Stortingets ønske om økte straffer i slike saker.
Et annet tilleggsmoment som også bør være til ettertanke for justisministeren, er at denne saken kan skape presedens i tilsvarende saker, noe som vil kunne føre til at drapsdømte får gå fritt omkring i påvente av ny domstolsbehandling.
Så langt har jeg oppfattet justisministeren som en person med vilje og evne til å ta tak i saker av betydning. Jeg ser derfor frem til justisministerens vurdering av denne saken og håper at den vil være svært restriktiv i henhold til de problemstillinger som her er påpekt.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Som justisminister kan jeg ikke gå nærmere inn på rettens vurderinger i den konkrete saken som representanten Ellingsen nevner, verken når det gjelder straffutmålingen eller spørsmålet om fengsling.

Generelt vil jeg likevel uttrykke forståelse for at det kan virke provoserende at personer som er domfelt for drap i førsteinstansen, ikke sitter fengslet frem til ankebehandlingen. Selv om man i en rettsstat må holde fast ved at en person er uskyldig inntil det foreligger en rettskraftig fellende dom, kan det i enkelte tilfeller virke støtende at en person som er dømt for en alvorlig forbrytelse, løslates i denne mellomliggende perioden.

Nettopp derfor gir straffeprosessloven adgang til såkalt rettshåndhevelsesarrest, jf. §§ 172 og 184 annet ledd. Etter disse bestemmelsene kan personer som mistenkes for visse alvorlige forbrytelser, på nærmere vilkår pågripes og varetektsfengsles frem til saken er endelig avgjort. Det er opp til retten å avgjøre i den enkelte saken om adgangen skal benyttes, innenfor de rammer som den europeiske menneskerettskonvensjon setter. Ved vurderingen vil flere momenter ha betydning, bl.a. forbrytelsens alvor og hensynet til folks rettsfølelse. I Orderud-kjennelsen fra 6. juli 2001 kom Høyesteretts kjæremålsutvalg med uttalelser som vil være retningsgivende for denne vurderingen.

Etter mitt syn kommer imidlertid ikke hensynet til folks rettsfølelse klart nok frem i lovteksten. For å sikre at dette hensynet gis tilstrekkelig gjennomslag i praksis, vil jeg derfor i løpet av våren sende på høring et forslag om endring av straffeprosessloven § 172.