Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:175 (2001-2002)
Innlevert: 08.02.2002
Sendt: 08.02.2002
Besvart: 14.02.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Som kjent er det nå avklart hvor de regionale vegkontorene skal ligge. I Finnmark er det mange arbeidsplasser innen Statens vegvesen i Vadsø. Vadsø har tapt en rekke arbeidsplasser de siste årene, og det rår nå stor usikkerhet i kommunen om ytterligere tap av arbeidsplasser innen Vegvesenet når regionkontoret skal ligge i Bodø.
Vil statsråden bidra til at en del av de andre oppgavene i regi av Statens vegvesen kan forbli i Vadsø, eventuelt at andre oppgaver kommer til?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: I det videre arbeidet med omorganiseringen innen Statens vegvesen skal regionene deles inn i distrikter, med et vegkontor i hvert distrikt. Distriktsstrukturen skal nå ut på høring til kommuner og fylkeskommuner. Vegdirektørens foreløpige forslag til distriktsinndeling i Region Nord innebærer en inndeling i seks distrikt. I Finnmark foreslås ett distrikt for Øst-Finnmark med vegkontor i Vadsø, og for distriktet Vest-Finnmark/Nord-Troms foreslås vegkontoret lagt til Alta. Hvor store disse vegkontorene blir, er foreløpig noe usikkert. Dette avhenger blant annet av den videre organiseringen av regionene og hvordan regionale oppgaver fordeles innen Region Nord.

I St.prp. nr. 1 for 2001-2002 er sysselsettingen i Finnmark/Vadsø viet spesiell oppmerksomhet. Det vises til at Samferdselsdepartementet vil arbeide videre med å legge varierte oppgaver med ulike kompetansekrav til Finnmark/Vadsø, slik at Vegvesenets sysselsetting minst opprettholdes.

Jeg har fått opplyst at Vegdirektoratet har bestemt at regnskap og fakturabehandling fra 1. januar 2003 skal spesialiseres og utføres samlet for hele etaten - fra ett sted. For forvaltningsvirksomheten i Statens vegvesen er denne oppgaven lagt til Vadsø. Enheten er beregnet å skulle bygges opp til et omfang på 30 - 40 årsverk. Jeg oppfatter dette som meget positivt, og som et viktig bidrag for å beholde viktig kompetanse innen Statens vegvesen i Finnmark.

Når den samlede bemanningsutvikling i Statens vegvesen i Vadsø og Finnmark skal vurderes, er det viktig å ha med seg følgende grunnleggende forutsetninger:

- Forvaltningsvirksomheten i Statens vegvesen skal fram til 1. januar 2006 bygges ned fra dagens nivå på om lag 5 000 årsverk til om lag 4 000 årsverk. Dette vil berøre Finnmark og Vadsø på linje med resten av landet.

- Ut fra de premisser Nasjonal transportplan gir for kommende tiårsperiode, vil investeringene i nyanlegg ligge på et svært lavt nivå i Finnmark, spesielt i Øst-Finnmark. Dette vil påvirke bemanningen i Vadsø uavhengig av omorganiseringen som nå gjennomføres i Statens vegvesen.

- Utskillelse av produksjonsvirksomheten i et statlig aksjeselskap og full konkurranseutsetting av anleggs-, vedlikeholds- og driftsoppgaver vil påvirke antall statlige arbeidsplasser i stor grad. Dette gjelder også for Vadsø og Finnmark. Utskillelse av produksjonsvirksomheten påvirker også omfanget av administrative funksjoner på forvaltningssiden.

Ut fra de gitte rammer og forutsetninger arbeides det for at Vadsø skal komme så godt som mulig ut av den omorganiseringen som Statens vegvesen nå gjennomfører.