Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:176 (2001-2002)
Innlevert: 08.02.2002
Sendt: 08.02.2002
Besvart: 15.02.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Statsråden svarte meg i ordinær spørretime om Postens vedtak om å erstatte 40 postkontor med Post i Butikk at kommunene var invitert til en dialog, og at endelig beslutning først skulle bli tatt etter at innspillene fra kommunene var vurdert. Postsjefen i Østfold har uttalt til media at omleggingen er bestemt, og at det kun er snakk om å anke en beslutning. Dialog og anking av vedtak er ikke samme sak.
Har kommunene hatt mulighet til dialog og medbestemmelse slik statsråden hevdet i spørretimen?

Begrunnelse

Jeg mener at tilbudet til brukerne blir dårlig flere steder rundt i landet, og Jeløy postkontor som jeg brukte som eksempel kan ikke erstattes med Post i Butikk. Postkontoret i Moss ligger også utenfor allfarvei - det er langt til kollektivtransport. Jeløy postkontor ligger ved busstopp - sentralt på Jeløya hvor all trafikk til de ulike delene av Jeløya går forbi. Det er ikke kollektivtransport ved den butikken som er tiltenkt Post i Butikk. Nedleggelsen vil bety to postkontor i Moss med dårlig tilgjengelighet. Dette var ikke meningen med omleggingen - intensjonen var økt tilgjengelighet og service for kundene.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Posten gjør en kontinuerlig vurdering av hva slags type poststeder som skal etableres på de ulike steder. Spørsmålet om å erstatte Jeløy postkontor med Post i Butikk inngår i disse vurderingene. Posten har opplyst om at kommunene involveres i denne prosessen, i tråd med de behandlingsrutiner som følges i slike saker. Behandlingsrutinene er basert på retningslinjer utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund og Posten i fellesskap. Retningslinjene ligger ved til orientering.

Posten orienterer først kommunen per brev om selskapets planer, hvorpå det inviteres til møte og en aktiv dialog. Ifølge Posten legges det vekt på å komme fram til omforente løsninger både mht. lokalisering av eventuell Post i Butikk, og når det gjelder større kunders behov for et godt posttilbud. Synspunkter og eventuelle innvendinger fra kommunens side blir nøye vurdert.

Kommunen har klageadgang dersom den ikke er enig i løsningen som Posten velger. En eventuell klage behandles ved Postens hovedkontor, som tar den endelige beslutning.

Når det gjelder situasjonen på Jeløya, har Posten opplyst at ingen butikk foreløpig er valgt som fremtidig Post i Butikk. Posten venter med dette til en eventuell klage er ferdigbehandlet.

Vedlegg til svar:

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE OG POSTEN NORGE BA I PLANLEGGINGSPROSESSER SOM GJELDER POSTKONTORNETTET MV.

Følgende retningslinjer skal legges til grunn for samarbeidet mellom kommunene og Posten i planleggingsprosesser som gjelder postkontornettet mv:

Endringer i postkontornettet

Før planarbeidet tar til, orienterer postsjefen kommunen både skriftlig og muntlig. Kommunen orienterer for sin del om foreliggende planer for de aktuelle områdene. Det skal tas sikte på best mulig koordinering av Postens og kommunens planer.

1.2 Det avtales hvordan kontakten mellom kommunen og Posten skal være under planprosessen, f.eks. med fast kontaktperson, gjennom deltakelse i referansegruppe e.l.

1.3 Når Postens planforslag foreligger, overleveres/oversendes det til kommunen samtidig som det orienteres nærmere om forslaget. Det avtales en tidsfrist for uttalelse fra kommunen.

Forslaget kan med fordel presenteres i grendemøte e.l. hvor også kommunens ledelse deltar. Det bør også avtales om den informasjon som skal gå ut til velforeninger mv.

Dersom det skal avholdes pressekonferanse, skal kommunen få overlevert planforslaget før pressekonferansen.

1.4 Fylkeskommunen får tilsendt forslaget sammen med kopi av brevet til kommunen.

1.5 Dersom offentlige kommunikasjoner blir berørt av forslaget, skal postsjefen innhente uttalelse fra

samferdselssjefen.

1.6 Når postsjefen har tatt avgjørelse i en områdeplansak, bl.a. med utgangspunkt i de uttalelser som er mottatt om planforslaget, skal postsjefen overlevere/oversende vedtaket til kommunen. Også fylkeskommunen orienteres om vedtaket.

1.7 Kommunen kan påklage postsjefens avgjørelser til Posten Norge BA. Hovedkontoret innen 4 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Eventuell klage fra en kommune fremmes for vedkommende postområde, som sender den videre til Posten Norge BA, Hovedkontoret sammen med sakens dokumenter og en vurdering av saksforholdet. Dersom Posten slutter seg til postsjefens vedtak kan kommunen innen 3 uker klage vedtaket inn for Post- og teletilsynet, hvis den mener at Posten har brutt konsesjonen. Post- og teletilsynets vedtak kan eventuelt klages inn for Samferdselsdepartementet.

Det bør være et mål å komme fram til enighet lokalt.

Kommunen skal orienteres om klageadgangen.

Eventuelle klager fra velforeninger, enkeltpersoner mv. skal kanaliseres til vedkommende kommune.

1.8 Praktisering av retningslinjene tilpasses i nødvendig grad de kommuner som er organisert med

kommunedelsutvalg.

2. Andre endringer.

I planleggingsprosesser hvor det inngår planer om å endre lokalisering av postproduksjon, f.eks. en omorganisering av postsortering for et større område, skal Posten orientere vedkommende kommune om konsekvenser av planene hva angår arbeidsplasser, servicenivå mv. i kommunen.

Posten Norge BA, 5.4.2000