Skriftlig spørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:177 (2001-2002)
Innlevert: 08.02.2002
Sendt: 11.02.2002
Besvart: 15.02.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): Nordlandsbanen er en viktig forbindelsesåre. Tjenesten som NSB yter på denne strekningen er en sentral forutsetning for et tilfredsstillende transporttilbud. NSB vil nå bytte ut eksisterende tog med Agenda-tog, som er en betydelig reduksjon av transportstandarden.
Hvordan ser statsråden på at NSB stadig reduserer tilbudet på Nordlandsbanen, og er dette i tråd med Regjeringens mål i samferdsels- og miljøpolitikken?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Trafikken på Nordlandsbanen har gått betydelig ned de siste 10 årene. Siden 1995 er trafikken redusert med 29 pst. NSB har oppgradert materiellet i dag- og nattog i denne perioden, uten at det har påvirket nedgangen.
Befolkningsmønster, pendlingsmønster, lokalisering av arbeidsplasser og konkurransesituasjon, tilsier ifølge NSB at muligheten for framtidig vekst i togtrafikken på Nordlandsbanen ligger i mindre og raskere motorvogner som åpner for flere avganger og kortere reisetider. NSB anskaffet i 1997 11 slike motorvogner som erstatning for utslitt togmateriell fra 50- og 60-årene, både til bruk på Rørosbanen og Raumabanen samt strekningene Trondheim - Mo i Rana og Mosjøen - Bodø. NSB har senere anskaffet ytterligere 4 motorvogner til Nordlandsbanen. Ifølge NSB gir overgangen til motorvogner en langt mer kostnadseffektiv togproduksjon, samtidig som de nye togene legger til rette for økt frekvens og trafikk på relasjonene mellom de befolkningssentra som finnes langs banen.
Nordlandsbanen hadde før idriftsettelse av de nye motorvognene samlet 8 daglige avganger. I dag er dette økt til 15 daglige avganger, inklusive lokaltogene Rognan - Bodø. NSB legger opp til å øke produksjonen med ytterligere tre avganger fra høsten samtidig med at også dagtogene Trondheim - Bodø erstattes med motorvogner (Agenda-tog). Den nye ruteproduksjonen med økt frekvens på underveisrelasjonene og lokaltog i Salten-området, er godt mottatt i høringsrundene med Nordland fylkeskommune og storparten av kommunene i regionen. Produksjonsøkningen kan gjennomføres innenfor rammene for statlig kjøp for 2002 til strekningen.
NSB opplyser imidlertid at komforten på Agenda-togene foreløpig ikke er tilfredsstillende for de lengre reisene. Togene er pr. i dag ikke i henhold til de krav som ligger til grunn for anskaffelsen, og at leverandøren arbeider med de nødvendige utbedringer. I tillegg til komfort gjelder dette bl.a. tekniske feil og mangler. NSB vurderer for tiden hvilke komfortøkende tiltak som er nødvendig for å rette på dette.
Innenfor rammene av avtalen mellom staten og NSB om statlig kjøp av persontransporttjenester for 2002, står selskapet fritt til å benytte seg av det togmateriellet som vurderes som mest hensiktsmessig. Departementet har således ikke eksplisitt behandlet eller godkjent ev. bruk av det nye Agenda-materiellet på så lange strekninger som det her er snakk om. Jeg forutsetter imidlertid på generelt grunnlag at komforten og transportstandarden opprettholdes på et tilfredsstillende nivå ved ev. skifte av type materiell.