Skriftlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:184 (2001-2002)
Innlevert: 13.02.2002
Sendt: 14.02.2002
Besvart: 21.02.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): Fiskerimyndighetenes ytre etat har stor betydning både for rettledning og utvikling i næringen samt kontroll og forvaltning. Det synes som om det nå planlegges en storstilt nedlegging av lokale fiskerikontor.
Mener fiskeriministeren at en slik omlegging er i tråd med målet om utvikling av næringen, og hvordan mener fiskeriministeren slik nedleggelse vil virke på små fiskerisamfunn som sliter med nedgang i folketallet?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Det er viktig for meg å understreke at omorganiseringen har som mål å styrke etaten. Gjennom å etablere en fiskerikontorstruktur som er mer hensiktsmessig ut fra bl.a. servicetilbud, ressursbruk og utnyttelse av kompetanse mener jeg at etaten i større grad kan møte dagens og fremtidens utfordringer.

Dagens kontorstruktur ble etablert på 70-tallet, og var hensiktsmessig sett ut fra datidens behov. Etaten står i dag overfor andre utfordringer som krever en annen måte å løse oppgavene på. Et betydelig mer komplekst og omfangsrikt regelverk enn tidligere, krever større tverrfaglige kompetansesentre for å kunne yte tilfredsstillende service. Nye utfordringer innenfor en vekstnæring krever stabile, fleksible og robuste kontor. En sterkt redusert etterspørsel av de tradisjonelle tjenestene i rettledningstjenesten, store endringer i infrastrukturen siden 70-tallet samt utviklingen innenfor IKT, tilsier også en endring av organisasjonen.

Jeg er av den oppfatning at en mer hensiktsmessig organisert fiskerietat vil være en viktig bidragsyter i utviklingen av fiskeri- og havbruksnæringen, og gjennom det sikre sysselsetting og bosetting langs kysten. Etablering av kommunale servicekontorer som kan løse enkelte oppgaver og ellers formidle kontakt til det statlige forvaltningsapparat, åpner for nye muligheter også innenfor fiskeri- og havbrukssektoren.