Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:185 (2001-2002)
Innlevert: 13.02.2002
Sendt: 14.02.2002
Besvart: 21.02.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Etter rådsdirektiv 96/92/EF artikkel 5 (3) skal eventuelle avslag på konsesjonssøknader rapporteres til ESA.
Kan statsråden akseptere et slikt inngrep i norske myndigheters suverene rett til å regulere konsesjoner, og innebærer dette at konsesjoner til norsk kraftutbygging nå skal overstyres fra ESA i Brussel?

Begrunnelse

Ekspedisjonssjef Per H. Høisveen og avdelingsdirektør Lars Chr. Sæther i Olje- og energidepartementet skriver til Norges vassdrags- og energidirektorat at ev. avslag på søknader om konsesjon til opprettelse av ny produksjonskapasitet, etter rådsdirektiv 96/92/EF (eldirektivet) artikkel 5 (3), skal meddeles kommisjonen til orientering. For Norges del skal det rapporteres til ESA (EØS-domstolen). Dette gir grunn til å uttrykke bekymring for at ESA er i ferd med å etablere seg som en overordnet reguleringsmyndighet for norsk kraftforsyning.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: ESAs viktigste oppgave er å kontrollere at EFTA-statenes nasjonale myndigheter oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen i henhold til artikkel 5 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol. Kontrollen skal dekke både hvordan EØS-reglene gjennomføres i nasjonal rett, og hvordan de senere håndheves. Til dette formål kan ESA innhente alle nødvendige opplysninger fra EFTA-statenes myndigheter slik det også fremgår av lov om gjennomføring av EØS-avtalen av 27. november 1992 nr. 109 § 5.

Rådsdirektiv 96/92/EF (eldirektivet) er gjort til en del av EØS-avtalen, og er implementert i norsk rett. ESA har derfor kompetanse til å kontrollere at Norge oppfyller sine forpliktelser etter direktivet.

Det følger av eldirektivet artikkel 5 (1) at medlemsstatene selv fastsetter kriteriene for å gi konsesjon til opprettelse av ny produksjonskapasitet. Formålet med rapporteringsrutinen etter artikkel 5 (3) er utelukkende å gi ESA et grunnlag for å kontrollere at eventuelle avslag på konsesjonssøknader er i tråd med EØS-avtalen og eldirektivet. Dette tilsier at avslagene skal være objektivt begrunnet og ikke diskriminere konsesjonssøkere fra andre EØS-land, samtidig som de skal være velfunderte og behørig dokumentert. Alle disse kravene er allerede fullt ut ivaretatt gjennom vår gjeldende konsesjonslovgivning.

Det må derfor bero på en misforståelse når representanten Langeland oppfatter en ordinær rapporteringsrutine i denne sammenheng som overstyring.