Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:186 (2001-2002)
Innlevert: 13.02.2002
Sendt: 14.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Hvordan vil justisministeren følge opp forslaget til ny lov om tomtefeste som daværende justisminister Hanne Harlem sendte på høring i august/september i fjor?

Begrunnelse

Etter at den nye lov om tomtefeste trådte i kraft, har mange tomtefestere opplevd en kraftig økning i festeavgiften. Et eksempel er 340 huseiere på Lande i Sarpsborg som har opplevd å få festeavgiften oppjustert fra 484 kr til 8 459 kr året. Opplysningsvesenets fond som eier tomtene, har foretatt ny verdifastsettelse og beregnet festeavgiften ut fra dette og i tråd med de muligheter den nye loven gir.
I august/september i fjor sendte daværende justisminister Hanne Harlem ut et forslag til en ny lov om tomtefeste på høring, som på vesentlig punkter skilte seg fra den som et flertall i Stortinget hadde vedtatt.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Høringsnotat av 29. august 2001 med utkast til endringer av lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste m.m. ble sendt ut av Justisdepartementet under daværende statsråd Hanne Harlems ledelse med høringsfrist 1. mars 2002. Jeg har for min del registrert at høringen pågår, og at den til dels går inn på spørsmål som har vært under debatt de senere år. Jeg har også registrert at høringsnotatet viser til Stortingets vedtak 13. juni 2000, og at det fremgår at høringen bl.a. er en forberedelse til oppfølgningen av vedtaket. Etter dette vedtaket skal tomtefesteloven § 15 om regulering av festeavgifter og denne regelens praktiske virkning evalueres etter 1. januar 2004, da de nye reglene har virket i to år.

Jeg finner det naturlig å se høringsinstansenes vurderinger til de ulike spørsmålene høringsnotatet tar opp, før jeg tar stilling til hvordan saken skal håndteres videre.