Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:188 (2001-2002)
Innlevert: 14.02.2002
Sendt: 15.02.2002
Besvart: 26.02.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Aetat har tatt i bruk datasystemet Arena. I budsjettproposisjonene er det omtalt som en vellykket og hensiktsmessig satsing. Signaler fra ansatte i Aetat tyder på at systemet er tidkrevende og ikke tilpasset behovet for mindre regelorientert og mer individuelt skreddersydd tilbudsstruktur og formidling i arbeidsmarkedspolitikken.
Kan statsråden gi en evaluering av SIAMO, hensiktsmessigheten av systemet i forhold til behovet for mer fleksibilitet og effektivitet i Aetat?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Som kjent utvikler Aetat Arbeidsdirektoratet nytt økonomi- og saksbehandlingssystem for arbeidsmarkedsetaten. Utviklingsarbeidet er prosjektorganisert under navnet SIAMO - Service og Informasjon for en ArbeidsMarkedsetat i Omstilling. Bakgrunnen for iverksettelsen av SIAMO-prosjektet var vesentlige mangler i Aetats systemer i forhold til kravene i økonomiregelverket for staten. Som følge av dette arbeidet har Arbeids- og administrasjonsdepartementet fått innvilget overgangsordninger i forhold til økonomiregelverket frem til 1. januar 2003.

Utviklingen av det nye saksbehandlingssystem (Arena) er delt i tre hovedleveranser. Hovedleveranse 1 av Arena ble tatt i bruk i Aetat våren 2001. Denne leveransen gir Aetat systemstøtte til tjenester overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere. Ved utviklingen av saksbehandlingssystemet har det vært en forutsetning at systemet skulle ivareta de krav som følger av lovverket som regulerer saksbehandling og enkeltvedtak i offentlig sektor så vel som kravene i det nye økonomireglementet for staten. Arena bygger derfor på regler for saksbehandling i Aetat som har vært gjeldende i flere år. Systemet er utarbeidet i samarbeid med egne ansatte på alle nivåer i Aetat.

Arena er laget med sikte på effektiv koordinering av henvendelser og saker til etaten og for å kunne gi god service til brukerne. Arena har som mål å bidra til at Aetat kan utføre bedre registrering og oppfølging av Aetats brukere. Enkelte av trinnene i saksbehandlingssystemet kan oppfattes som mer omstendelige og arbeidskrevende for brukerne av systemet, men på sikt vil man kunne spare tid på registreringsprosessene i Aetat. Det er derfor også forventet at de nye løsningene vil gi effektivitetsgevinster i Aetat etter at de er satt i drift.

Arena er et system som favner store deler av Aetats kjernevirksomhet. Ved oppstart av et så stort system vil det avdekkes en del løsninger som ikke fungerer helt optimalt. På bakgrunn av de erfaringer etaten gjør når systemet er i drift, vil systemet justeres og videreutvikles. Dette har vært gjort fortløpende siden oppstarten av systemet i april 2001. Aetat har lagt stor vekt på brukernes tilbakemeldinger. Disse er bl.a. imøtekommet gjennom fire vedlikeholdsleveranser i 2001. Erfaringene med systemet og brukertilbakemeldinger har resultert i økt fokus på mer fleksibilitet i bruken av systemet. Dette er et prioritert område.

Aetat Arbeidsdirektoratet er av den oppfatning at Arena vil fylle de krav som settes til et effektivt saksbehandlingssystem når alle leveransene er på plass.