Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:43 (1997-98)
Innlevert: 12.01.1998
Sendt: 13.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "I spørretimen 17 desember begrunnet miljøvernministeren hennes departements inngripen i reguleringsplanen og utbyggingen av Sartor Senter med at det var for å vareta nasjonale interesser.
Kan statsråden vise til tilsvarende forhold som har vært i strid med nasjonale interesser og dermed blitt behandlet på denne måten tidligere?"

Begrunnelse

Etter instruks fra Miljøverndepartementet har fylkesmannen i Hordaland pålagt Fjell kommune å trekke tilbake byggetillatelsen for utbygging av kjøpesenteret Sartor. Fylkesmannen i Hordaland har vurdert Fjell kommunes behandling av byggesaken og funnet at den er i overensstemmelse med lov- og regelverket. Ifølge Bergens Tidende 7/1 og Aftenposten 8/1 begrunner Miljøverndepartementet byggeforbudet med at utbyggingen av Sartor-senteret er i strid med nasjonale interesser. Høyre er kjent med at Stortingsflertallet i fjor ba Regjeringen om å vurdere en etableringsstopp for kjøpesentre utenfor byer og tettsteder, og at Regjeringen rett før jul sendte et forslag om dette ut på høring. Jeg mener likevel det er oppsiktsvekkende at departementet begrunner pålegget om byggestopp ved å vise til at utbyggingen er i strid med nasjonale interesser og ser ut til å ville legge til grunn et regelverk som ennå ikke er vedtatt. På denne bakgrunn stiller jeg disse to spørsmål.

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Ved brev av 05.12.97 til Fjell kommune innkalte departementet reguleringsplan for Straume sentrum for vurdering av om planen skulle oppheves eller endres ut fra nasjonale interesser i medhold av

§27-2 nr.3. Slik innkalling har skjedd ved flere anledninger tidligere.

Som eksempel fra de siste årene kan nevnes:

Reguleringsplan for Georgernes i Bergen kommune. Planen ble innkalt på grunnlag av henvendelse fra Riksantikvaren. Planen ble ikke omgjort, men det ble lagt føringer for det videre arbeidet med bebyggelsesplanen for området.

Riksveg 1 forbi Ulvenvatnet i Os kommune. Planen ble innkalt på bakgrunn av henvendelse fra bl.a. Naturvernforbundet i Os. Det ble ikke gjort endringer i planen.

Planer for veg mellom Bygland og Fyresdal kommuner. Planene fra de to kommunene ble innkalt på bakgrunn av henvendelse fra flere naturvernorganisasjoner. Planene ble opphevet ut fra nasjonale naturverninteresser.

Hytteplan i Ringebu kommune (Tann Anolseter). Planen ble innkalt etter henvendelse fra Norges Jeger og Fiskerforbund, som mente den var i strid med fylkesdelplan for Rondane. Planen ble ikke endret.

Normalt skal nasjonale interesser fremmes og ivaretas gjennom fylkesmannens eller statlige fagorganers medvirkning i planprosessen. Om nødvendig kan disse myndighetene fremme innsigelse til planer dersom kommunene ikke tar hensyn til nasjonale interesser (jf. plan og bygningsloven 20-5 og 27-2). Miljøverndepartementet har årlig omkring 50 slike konfliktsaker til behandling. I et flertall av disse sakene går avgjørelsen mot kommunens standpunkt.