Skriftlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:190 (2001-2002)
Innlevert: 14.02.2002
Sendt: 15.02.2002
Besvart: 22.02.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Nordisk Råd vedtok på sesjonen i København høsten 2001 å arbeide for en felles strategi for rovdyrpolitikken i Norden. Likeså ba miljøvernministeren og naturressursutvalget om at dette arbeidet måtte prioriteres på møtet i Oslo 29. januar 2002.
Hva vil samarbeidsministeren gjøre for å få fortgang i dette arbeidet slik at en kan få en bedre og mer samordnet nordisk rovdyrpolitikk?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Nordisk Råds rekommandasjon nr. 45/2001 har følgende ordlyd:

"Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att återkomma med förslag till en gemensam förvaltningsstrategi för att bidra till långsiktigt livskraftiga rovdjursstammar och att därvid uppmärksamma behovet av att anpassa systemet för kompensation för förlust av tamdjur till den nya förvaltningsstrategin."

Denne rekommandasjonen er av samarbeidsministrene oversendt de nordiske miljøvernministre.

Rekommandasjonen er nå til behandling i de berørte landene.

Den videre fremmarsj vil avhenge av regjeringenes synspunkter og standpunkter. Som det fremgår av betenkningen om rekommandasjonen har Norge gitt sin tilslutning til økt nordisk samarbeid om rovdyrforvaltningen. Dette forutsetter imidlertid at også de andre nordiske land finner det ønskelig, og at man kan bli enige om innholdet i en eventuell felles forvaltningsstrategi.

Under alle omstendigheter vil Ministerrådet besvare rekommandasjonen på vanlig måte og jeg skal for min del gjøre miljøvernministeren oppmerksom på at Miljø- og naturressursutvalget har bedt om at arbeidet med denne rekommandasjonen blir prioritert.