Skriftlig spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:192 (2001-2002)
Innlevert: 14.02.2002
Sendt: 15.02.2002
Besvart: 21.02.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Utelukkende av økonomiske årsaker ser de fire hospitantene ved Kriminalpolitisentralen, jf. St.meld. nr. 52 for 2000-2001, seg ute av stand til å kunne fullføre toårshospiteringen. Hospitantordningen er ment å være et viktig ledd i arbeidet med å spre kompetanse om seksuelle overgrepssaker til politidistriktene.
Hva vil justisministeren gjøre for å løse det problemet som avdekkes gjennom oppsigelsesbrev av 5. februar 2002 fra hospitantene til Kriminalpolitisentralen v/Arne Huuse?

Begrunnelse

Når Stortinget nå har vedtatt en ordning som skal gi Kripos større kompetanse på arbeidet med seksuelle overgrepssaker, så inngår hospitantordningen som en ordning for å skaffe faglig kompetanse til de ulike politidistriktene. I forhold til de behov for styrking av kontoret med flere stillinger som Kripos-sjefen gav uttrykk for umiddelbart etter stortingsvedtaket i trontaledebatten i 2000, er hospitantene ikke bare tenkt å være passive mottakere av kunnskap og erfaring, men også aktive bidragsytere gjennom deltagelse og utvikling. Dette forutsetter naturligvis at forholdene legges til rette slik at hospitantenes økonomiske vilkår ikke endres negativt i forhold til den hverdag de har i sitt normale ansettelsesforhold. Hospitantordningen vil i stor grad fungere gjennom personer som har etablert familieforhold og økonomiske forpliktelser. Oppsigelsesbrevet beskriver på en nøktern og klar måte de problemer de fire står overfor. Dette synes for undertegnede å være et faktum som vil kunne ødelegge ordningen dersom problemet ikke løses raskt.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Kripos kunngjorde hospiteringen i samsvar med gjeldende avtaler innen det statlige tariffområdet og hospitantene ble tatt ut etter søknad. Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested mv. ble reforhandlet mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag den 29. juni 2001 og er gjort gjeldende fra 1. juli 2001. Hospitantene ved Kriminalpolitisentralen og Økokrim lønnes i henhold til gjeldende særavtale, en avtale som for øvrig gjelder for alle ansatte i politi- og lensmannsetaten. Økokrim har i ca. 10 år benyttet ordningen med hospitering, og kompenserer kun i samsvar med gjeldende særavtale.

Politidirektoratet er for øvrig i dialog med de fire hospitantene og sjefen for Kriminalpolitisentralen om lønns- og arbeidsforholdene i hospitantperioden. Politidirektoratet vil i samarbeid med Kriminalpolitisentralen søke å finne konstruktive løsninger innen dagens avtaleverk, som kan medføre en tilfredsstillende situasjon for hospitantene.