Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til sosialministeren

Dokument nr. 15:193 (2001-2002)
Innlevert: 15.02.2002
Sendt: 15.02.2002
Besvart: 21.02.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): I Innst. S. nr. 146 for 2000-2001 handsama Stortinget eit privat forslag frå tre representantar frå Senterpartiet om ei ordning med friviljug deling av pensjonspoeng for perioden 1967 til 1986 mellom ektefellar i felles verksemd. Førre regjering varsla ei sak til Stortinget om dette.
Vil samarbeidsregjeringa fylgja dette opp?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: I St.prp. nr. 1 for 2001-2002 Folketrygden, side 114, frå Stoltenberg-regjeringa, går det fram at ein ikkje fann grunnlag for å gå vidare med forslaget om likedeling. Det heiter: "Blant annet på bakgrunn av et forslag i Dokument nr. 8:82 for 1999-2000 har departementet hatt på høring et forslag om at ektefeller med inntekt fra felles virksomhet/bedrift skal kunne få den pensjonsgivende inntekten likedelt for perioden 1967 til 1986. Etter 1986 har regelverk og ligning vært lagt til rette for deling mens bestemmelsene tidligere begrenset ektefellenes muligheter til å få inntekten delt slik de ønsket. I forbindelse med behandlingen av dok. 8 forslaget merket komiteen seg at det er en forutsetning for eventuell likedeling at ingen av ektefellene har tatt ut pensjon, se Innst. S. nr. 146 (2000-2001). Høringsinstansene hadde merknader til departementets opplegg for likedeling. Blant annet ønsket jordbruksorganisasjonene en delingsordning i samsvar med arbeidsinnsatsen. Dessuten ønsket de at inntekten skulle kunne deles selv om ektefellene var pensjonister. Som pekt på i høringsskrivet vil et slikt opplegg neppe være praktisk eller juridisk mulig. Departementet har derfor ikke funnet grunnlag for å gå videre med forslaget om likedeling."

Høyringsinstansane var såleis ikkje nøgde med det opplegget som var send på høyring og som var mogleg å gjennomføre administrativt.

Ut frå dette kan heller ikkje eg sjå at ein bør handsama saka vidare.