Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:44 (1997-98)
Innlevert: 12.01.1998
Sendt: 13.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "Jeg viser til mitt oppfølgingsspørsmål i spørretimen 17 desember om Sartor Senter, da statsråden ikke fikk tid til å svare på dette vil jeg be om å få svar på følgende. Skal utbyggingssaken til Sartor Senter behandles etter dagens regler eller etter de nye forskriftene om utbygging av kjøpesentre som departementet har til behandling?"

Begrunnelse

Se begrunnelse under spørsmål nr. 43.

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Miljøverndepartementet har kalt inn reguleringsplanen for Straume sentrum i Fjell kommune for å vurdere hvorvidt utvidelsen av Sartor senter strider imot de nasjonale interesser som er uttrykt gjennom rikspolitiske retningslinjer og Stortingets behandling av St. meld. nr 29 (1996-97) om regional planlegging og arealpolitikk.

Hjemmelen for departementets innkalling av reguleringsplanen er plan- og bygningslovens §27-2, pkt 3, siste ledd som lyder:

Finner departementet at reguleringsplanen som er sluttbehandlet i kommunen strider mot nasjonale interesser, fylkesplan eller arealdelen i kommuneplan, kan det - etter at kommunen er gitt høve til å uttale seg - av eget tiltak oppheve planen eller gjøre de endringer som finnes påkrevd. Departementets endringer må ikke medføre at planen endres i hovedtrekkene.

Jeg viser i denne forbindelse til mitt svar på spørsmål nr 43 hvor tidligere bruk av denne bestemmelsen blir gjort rede for.

Hjemmelen for å gi reguleringsplanvedtaket oppsettende virkning er forvaltningslovens §35.

Når det gjelder byggetillatelsen, må denne bygge på godkjent reguleringsplan, jfr. plan- og bygningslovens §23, da utvidelsen det søkes om, må regnes som et større byggetiltak. Ved bortfall av reguleringsplanen vil også grunnlaget for byggetillatelsen bli borte. På denne bakgrunn er det derfor med hjemmel i forvaltningsloven naturlig å gi oppsettende virkning også på den gitte byggetillatelse.