Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til sosialministeren

Dokument nr. 15:197 (2001-2002)
Innlevert: 18.02.2002
Sendt: 18.02.2002
Besvart: 22.02.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): I St.meld. nr. 50 for 1998-99 Utjamningsmeldinga, vart det teke initiativ til m.a. ei supplerande stønadsordning for pensjonistar med kort butid i Noreg. Stortingsfleirtalet gav støtte til eit slikt forslag.
Når vil Regjeringa fylgja det opp?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Eg er kjend med dei problem pensjonistar med kort butid i Noreg har og kommunane sitt ynskje om å sikre desse pensjon i staden for sosial stønad. Regjeringa tek sikte på å koma med eit framlegg som kan løyse desse problema for Stortinget til hausten.