Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:199 (2001-2002)
Innlevert: 18.02.2002
Sendt: 18.02.2002
Besvart: 21.02.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Siden i fjor høst har alle overnattingssteder i Finnmark ukentlig blitt bedt av politiet om å gi en totaloversikt over sine gjester. Ifølge utlendingsforskriften § 150 har politiet kun rett til å ta stikkprøver av nordiske hotellgjester.
Hva vil justisministeren gjøre for å rydde opp i politiets ureglementerte praksis?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Som et ledd i utlendingskontrollen plikter hoteller og andre overnattingssteder å føre fortegnelse over overnattingsgjester. Dette er fastslått i utlendingsloven § 45 hvor det blant annet er bestemt at Kongen kan gi bestemmelser om at den som driver hotell og andre overnattingssteder skal føre fortegnelse over alle som overnatter og gi politiet melding om dem.

Omfanget av denne plikten er nærmere regulert i utlendingsforskriften § 150 hvor det i første ledd er bestemt at det skal føres fortegnelse over alle som overnatter. I tredje ledd er det fastsatt at politimesteren eller den han bemyndiger skal godkjenne måten fortegnelsen føres på og skal til enhver tid ha adgang til gjennomsyn av fortegnelsen. Etter fjerde ledd skal politiet gis melding om alle utenlandske overnattingsgjester med unntak av nordiske statsborgere. Meldingen skal være i samsvar med den førte fortegnelsen og skal sendes politiet så snart som mulig etter utlendingens ankomst. Denne ordningen er en videreføring av bestemmelser i fremmedloven fra 1956 med forskrifter, som riktignok bestemte at politiet skulle ha skriftlig melding om alle overnattingsgjester.

Dette innebærer at den som driver hotell og pensjonat mv. plikter å føre fortegnelse over alle som overnatter. Dette inkluderer både nordmenn og utlendinger. Det fremgår uttrykkelig av forskriften at politiet til enhver tid skal ha adgang til gjennomsyn av fortegnelsen, hvilket betyr at politiet kan be om å få se gjestelistene for så vidt gjelder både norske og utenlandske gjester. Hotellenes plikt til å sende inn gjestelistene til politiet er imidlertid begrenset til kun å gjelde ikke-nordiske overnattingsgjester. Politiet skal med andre ord ikke få oversendt komplette lister over overnattingsgjestene.

Etter det jeg har fått opplyst har politiet også mottatt oversikt over norske overnattingsgjester fra et hotell i Alta. Dette har skjedd ved en beklagelig inkurie fra hotellets side, og hotellet er underrettet om at man ikke skal oversende slike fullstendige lister i fremtiden. Dette er det ikke hjemmel til, ettersom listene som skal oversendes politiet ikke skal inneholde opplysninger om nordiske statsborgere.

Avslutningsvis vil jeg understreke at ordningen med å føre oversikter over utenlandske overnattingsgjester ikke er en særnorsk ordning. Tilsvarende ordninger finnes også i andre europeiske land.