Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:201 (2001-2002)
Innlevert: 18.02.2002
Sendt: 19.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Er forsvarsministeren enig i at etableringen av Regionfelt Østlandet krever smidighet og imøtekommenhet overfor de parter som berøres, og at særlig grunneiere og beboere ved og i feltet må gis tilstrekkelig informasjon og bistand for at feltet skal få en vellykket etablering, og vil forsvarsministeren nå bidra til at de berørte av etableringen av Regionfelt Østlandet får dekket sine utgifter til juridisk bistand, det være seg organisasjoner eller personer?

Begrunnelse

Etableringen av Regionfelt Østlandet er en av de største inngrep i norsk natur og utmark i vår tid. Mange grunneiere og beboere blir berørt av støy, båndlegging av eiendom og makeskifte. Om etableringen skal gjennomføres må dette skje på en skånsom og fleksibel måte. Nå må de berørte parter sikres fri rettshjelp i denne prosessen.
Jeg er gjort kjent med at Forsvaret har gitt fri advokatbistand til berørte parter ved sammenslåingen av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt. Det samme skal være tilfelle ved Halkavarre og Porsangmoen skytefelt.
De berørtes interesseorganisasjon - Regionfelt Østlandet (BIO-RØ) og Osen Vel er etter undertegnedes oppfatning representanter for mennesker som blir betydelig berørt, bl.a. av støy og ulempe. De må sikres god bistand for å ivareta sine rettigheter. Staten, som pådriver for prosjektet, må sikre slik bistand. De støyutredninger som nå foreligger taler sitt klare språk for at særlig Osen-samfunnet må sikres. En gjennomføring av feltet uten at man tar usikkerheten, frykten og behovet for klarhet på alvor for bl.a. Osen-samfunnet vil bidra til å skape store problemer for gjennomføringen av regionfeltet. Ingen av partene vil derfor tjene på dette.
De berørte må nå som gruppe sikres juridisk bistand også før de individuelle oppgjør starter. På sikt vil dette kunne bli besparende også for det offentlige. Forsvarsdepartementet har overfor Osen Vel og BIO-RØ bl.a. i forsvarsministerens brev datert 29. januar i år til Osen Vel påpekt at organisasjonene sammen skal registrere de eiendommene som blir berørt, uten egentlig selvstendig ta stilling til spørsmålet om juridisk bistand. Denne registreringen er etter de berørtes oppfatning i stor grad utført, og både disse og staten vil tjene på at de berørtes organisasjoner samlet nå gis dekning for juridisk bistand. Det er nå folk føler usikkerhet om fremtiden. Det er nå de har behov for juridisk bistand. Det er viktig at disse også som gruppe sikres slik bistand for å fange opp de enkeltpersoner som aldri vil nås med informasjon og bistand. Forsvarsministeren bes nå besørge slik bistand, og minimalisere unødvendig uro.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Når Forsvaret foretar eiendomsinngrep, ser vi det alltid som viktig å ha god kontakt med alle berørte parter. Dette gjelder ikke bare de berørte kommuner og spesielle fagmiljø, men også grupper og organisasjoner som representerer befolkningen, slik som BIO-RØ og velforeninger. Forsvarsbyggs prosjektorganisasjon har derfor ytet betydelig økonomisk støtte til generell drift av BIO-RØs virksomhet. I 2000 ble det gitt et bidrag på 150 000 kr, og dette bidraget ble videreført med 200 000 kr i 2001. I tillegg er det gitt en rekke mindre beløp til dekning av portoutgifter og møtegodtgjørelse. For 2002 er det også planlagt å gi et bidrag på 200 000 kr.

Hvorvidt en person får partsstatus i forhold til et konkret prosjekt, vil i praksis avhenge av hvor direkte han blir berørt av tiltaket. De som således får partsstatus i forhold til tiltaket, får en annen formell status i forhold til lovverket enn de som ikke blir berørt på samme måte.

Forsvaret som statsetat forholder seg til Grunnloven § 105 som beskytter den enkelte borger mot inngrep fra fellesskapet uten at det gis full økonomisk erstatning. Dette innebærer at Forsvarsbyggs prosjektorganisasjon arbeider med å skaffe en full oversikt over alle grunneiere og rettighetshavere som blir berørt på en slik måte at de får partsstatus i forhold til Forsvarets utbygging av regionfeltet.

Samtlige parter vil få tilbud om å etablere et avtaleforhold til utbyggeren samt tilbud om dekning av utgifter til juridisk bistand i denne prosessen.

Oppnås det ikke minnelig avtale med alle som har partsstatus, vil det bli påstevnet skjønn for å få avstått nødvendig grunn og rettigheter. Samtidig fastsettes økonomisk vederlag. Slikt skjønn kan påstevnes på forskjellig grunnlag, men uansett grunnlag vil Forsvaret som tiltakshaver dekke den annen parts nødvendige utgifter til saken, herunder utgifter til juridisk bistand. Dette følger direkte av skjønnsloven § 54. Bestemmelser som pålegger tiltakshaver å dekke visse typer utgifter, finnes også i oreigningsloven, kapittel II.

Forholdet er således at alle eiendomsbesittere og rettighetshavere som kan påvise at de blir direkte berørt av inngrepet, etter lovverket har krav på individuelt å få dekket sine utgifter til juridisk assistanse i forbindelse med utbyggingen av Regionfelt Østlandet. Det er derimot ingen regel som tilsier at en gruppe av befolkningen kollektivt gis dekning til juridisk bistand uten å påberope seg et partsforhold.

Som jeg har nevnt innledningsvis, er samarbeid og informasjon viktig for at feltet skal få en vellykket etablering, og et nært og godt forhold til BIO-RØ er ett grunnlag for en positiv fremdrift av prosjektet. Men jeg kan ikke se at organisasjonen som sådan behøver en egen juridisk rådgiver, når de av organisasjonens medlemmer som blir berørt vil få dekket utgifter til egne advokater på individuelt grunnlag.