Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:202 (2001-2002)
Innlevert: 18.02.2002
Sendt: 19.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): I en artikkel i Dagbladet 14. februar skriver komitéleder Bror Yngve Rahm: "Gjennom en rekke forutsetninger og vilkår pålegger Samarbeidsregjeringen operatøren å sikre en forsvarlig utnyttelse av gassressursene i Snøhvit."
Hva er det konkret Samarbeidsregjeringen krever av operatørene utover det som er normalt ved petroleumsvirksomhet?

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Snøhvit-prosjektet representerer den første utbyggingen i Barentshavet, som er et sårbart område. I forbindelse med Snøhvit-utbyggingen er det derfor lagt vekt på at vi må gå forsiktig fram. I Sem-erklæringen la vi opp til en tidsmessig forskyvning av behandlingen av Snøhvit-prosjektet, og forpliktet oss til å foreta en gjennomgang av de miljømessige innvendingene fra høringsinstansene samt at det skulle tas hensyn til innvendinger som ble fremmet av aktuelle fagmyndigheter. Dette har vi fulgt opp.

Sikkerhets- og miljømessige spørsmål knyttet til Snøhvit-utbyggingen har vært vurdert av de aktuelle fagmyndigheter, på tilsvarende måte som for alle andre utbyggingsprosjekter på sokkelen. På bakgrunn av de vurderingene som ble gjort i denne prosessen, ble de forutsetninger og vilkår som er angitt i St.prp. nr. 35 om utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG satt. Som det fremgår av St.prp. nr. 35 vurderes utredningsplikten for Snøhvit LNG som oppfylt og konsekvensene av Snøhvit-prosjektet som tilstrekkelig utredet som beslutningsgrunnlag for vedtak om godkjenning av plan for utbygging og drift.

Oppfylt utredningsplikt innebærer at man har kartlagt alle relevante forhold i forbindelse med Stortingets behandling av plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift. SFTs behandling av utslippstillatelsene vil sikre at utslipp til luft og sjø skjer innenfor akseptable rammer, og en forsvarlig utnyttelse av gassressursene på Snøhvit blir dermed sikret.