Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:203 (2001-2002)
Innlevert: 19.02.2002
Sendt: 19.02.2002
Besvart: 25.02.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Det er reist sterk kritikk for mangelfull informasjon fra lokalbefolkningen i et område i Den Dominikanske Republikk hvor NCC med garantier fra GIEK skal bygge en dam. Utover kravet om deltakelse i høringer og representasjon i en komité for miljøtiltak, er det fra norske myndigheter stilt krav til informasjon og involvering for de berørte før det er gitt økonomiske garantier.
Anser GIEK at dette har vært tilfredsstillende fra de lokale myndigheters side?

Begrunnelse

Det vises til spørsmål nr. 178 til skriftlig besvarelse fra undertegnede. I svaret på dette spørsmålet opplyses det at GIEK har vurdert miljørisikoen i prosjekter, herunder spørsmål knyttet til forflytning av lokalbefolkning. I svaret gis utdypende informasjon om de miljøretningslinjer GIEK følger. Det opplyses også at det er stilt krav om tilfredsstillende miljørapport i forhold til den aktuelle saken. Videre opplyses det at GIEK bl.a. har stilt som forutsetning at de berørte må kunne delta i høringer. Det er viktig at miljøaspektene ved et slikt damprosjekt blir nøye gjennomgått. Men spørsmål nr. 178 dreide seg om problemstillinger knyttet til informasjon og involvering av lokalbefolkningen i prosjektet. Det ble også spurt om hvorvidt norske myndigheter vil ta noen initiativ for at lokalbefolkningens behov skal bli ivaretatt. I forhold til dette, er svaret på spørsmål nr. 178 så upresist og lite informativt, at jeg vil be om at det gis mer utførlig informasjon om hvordan GIEK har forholdt seg til den kritikken som er reist fra lokalbefolkningen i Guaigüi mot mangelfull informasjon og mulighet for deltakelse i planleggingen av det aktuelle damprosjektet.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Når jeg i mitt svar på spørsmål nr. 178 fra stortingsrepresentant Djupedal gikk så vidt nøye inn på GIEKs miljøretningslinjer og miljørapporteringen for prosjektet, er det fordi spørsmålet knyttet til flytting av den berørte lokalbefolkningen inngår som en integrert og vesentlig del av dette. Jeg syntes også det var riktig å vise til OECDs Common Approaches on Environment and Officially Supported Export Credits for å vise at GIEK i det aktuelle prosjektet har fulgt internasjonale retningslinjer for vurdering av miljøkonsekvenser, herunder spørsmål knyttet til lokalbefolkningen.

Så kommer jeg til det konkrete spørsmålet: GIEK har i denne saken stilt krav til at de berørte må kunne delta i høringer og at det bør oppnås at disse også er med i den komité som skal overvåke og koordinere miljøtiltakene. I tillegg er det stilt krav om at det må foreligge kompensasjon til den delen av lokalbefolkningen som berøres. Disse kravene ble stilt før polise ble utstedt. GIEK er av den oppfatning at de krav som er stilt i denne saken ivaretar lokalbefolkningens behov. Norske myndigheter følger prosjektet gjennom ambassaden i Venezuela. Representanter både fra Utenriksdepartementet og ambassaden har vært på befaring i området og deres inntrykk er at det tas tilstrekkelig hensyn både til miljø og til de rundt 100 familiene som berøres av dette prosjektet. Ambassadør Dag Mork Ulnes har også deltatt i møte med komiteen som skal overvåke og koordinere miljøtiltakene. Ambassaden ønsker å ha kontakt med alle involverte parter i denne saken, men det understrekes at norske myndigheter må forholde seg til at dette prosjektet er vedtatt av den demokratisk valgte regjeringen i Den Dominikanske Republikk. Som jeg opplyste i mitt svar på spørsmål nr. 178 foreligger det brev både fra klient og myndigheter i Den Dominikanske Republikk som bekrefter at GIEKs forutsetninger vil bli fulgt opp. Jeg mener derfor at myndighetene i landet har vist at de vil ta de hensyn som er nødvendige for å kunne stille en garanti fra GIEKs side. Når det gjelder oppfølgingen av om forutsetningene virkelig blir fulgt opp har NCC engasjert Statkraft Grøner som rådgiver for utarbeidelsen av miljøoppfølgingsplanen og oppfølgingen av denne i utbyggingsperioden.

I brevet fra stortingsrepresentant Djupedal bes det om nærmere redegjørelse for hvordan GIEK har forholdt seg til kritikken som er reist fra lokalbefolkningen i Guaigüi mot mangelfull informasjon og mulighet for deltakelse i planleggingen av det aktuelle damprosjektet. Jeg antar at det her siktes til FIVAS' rapport. Til dette kan jeg opplyse at GIEK først mottok FIVAS' rapport den 24. januar 2002 (rapporten ble ferdigstilt i januar d.å). GIEK har bedt NCC og Statkraft Grøner om kommentarer til innholdet i denne. Fra desember 2001 har GIEK mottatt noe e-post, hovedsakelig fra The Committee in Defense of Guaigüi vedr. prosjektet. Kopier av disse er også videresendt til NCC og Statkraft Grøner. GIEK tar denne saken alvorlig, og søker nå å få full oversikt over situasjonen. Når status i prosjektet er nærmere avklart, vil GIEK måtte vurdere hva som eventuelt må gjøres videre.

Avslutningsvis vil jeg framheve at GIEK i sine engasjementer rundt i verden bygger opp kundeforhold til seriøse bedrifter som er svært avhengige av sitt omdømme. Alle parter, utbyggere, entreprenører, myndigheter og finansielle partnere, må komme overens om hvilke standarder som skal benyttes. Til grunn for dette ligger bl.a. retningslinjer fra internasjonale organisasjoner som Verdensbanken, OECD og The World Commission on Dams. Ved utstedelse av garantier i denne konkrete saken anser jeg at dette er fulgt.