Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:205 (2001-2002)
Innlevert: 19.02.2002
Sendt: 20.02.2002
Besvart: 26.02.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): På hvilken måte vil statsråden klargjøre hvorledes støtten til drifts/egenkapital med 10 mill. kr vil bli utbetalt til selskapet PROTEVS AS, slik selskapet etterlyser i brev av 16. desember 2001?

Begrunnelse

Selskapet PROTEVS AS ble høsten 2001 opprettet som et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt. Selskapet skal drive oppdragsforskning innen fiskeri- og havbruksnæringen og er omtalt i Stoltenberg-regjeringens St.prp. nr. 1 for 2001-2002 Nærings- og handelsdepartementet kap. 920. Der heter det at Nærings- og handelsdepartementet i samråd med Fiskeridepartementet ville legge opp til at Forskningsrådet skulle medvirke til å realisere dette samarbeidstiltaket innenfor en ramme på 10 mill. kr.
Etter fremleggelsen av regjeringen Bondeviks tilleggsproposisjoner (St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 og 4) oppsto det en stor usikkerhet vedrørende statens bevilgning til driftskapital gjennom Forskningsrådet for det nye selskapet. Kuttene til næringsrettet forskning var så omfattende at Norges forskningsråd ikke var i stand til å dekke inn nye tiltak utover allerede inngåtte avtaler.
Fiskeriministeren sa i Stortinget 11. desember at til tross for at man har foretatt visse reduksjoner i bevilgningene til Forskningsrådet var marin forskning ett av de fire områdene som fortsatt skal være satsingsområder og at det ikke har noen hensikt å etablere et selskap om man ikke mener alvor med det.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Spørsmålet om støtte til et senter for marin oppdragsforskning i Bergen har vært vurdert også i mitt departement.

Som representanten Frøiland anfører, foreslo regjeringen Stoltenberg i sitt budsjettforslag for 2002 10 mill. kr til tiltaket over NHDs budsjett. Opplegget til initiativtakerne er at det etableres et eget selskap, PROTEVS AS, med en egenkapital på 7 mill. kr hvorav 1 mill. kr som aksjekapital (1/3 hver på stifterne - Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt, Havforskningsinstituttet og UiB) mens 6 mill. kr skulle tilføres et overkursfond. Man ser så for seg en etableringsfase på 2-3 år og et behov for ytterligere statlig støtte på 23 mill. kr.

Regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag for 2002 foreslo 10 mill. kr til tiltaket over NHDs budsjett.

Samarbeidsregjeringen foreslo et kutt på 140 mill. kr til Forskningsrådet over NHDs budsjett. I tilleggsproposisjonen sies det: "Det forutsettes at spesielle føringer som tidligere er gitt i NHDs budsjettproposisjon for 2002 om bruk av departementets tilskuddsmidler gjennomgås på nytt. Fordelingen av tilskuddet til Forskningsrådet fastsettes etter nærmere dialog mellom Forskningsrådet og departementet." I NHDs dialog med Forskningsrådet for budsjettet 2002 har det vært en felles forståelse at det ikke vil være rom for dette tiltaket.

Innenfor de gitte budsjettrammer som Nærings- og handelsdepartementet har, ser jeg ingen mulighet for vår medvirkning til finansiering av nye initiativ som etableringen av det nye senteret for marin oppdragsforskning i Bergen, PROTEVS AS, innebærer.

Jeg ser at dette er beklagelig. Men jeg må fastholde at en medvirkning fra NHDs side i 2002 ikke vil være mulig. Derfor må det søkes andre løsninger dersom de opprinnelige planene for den videre fremdriften skal fortsatt legges til grunn. Dette er også meddelt PROTEVS ved brev fra NHD.

Fiskeriministeren har på sin side uttalt seg positivt om tiltaket og hans departement har lagt forholdene til rette for at de to angjeldende institusjoner under hans departement som står bak initiativet, stiller de nødvendige midler for etablering av aksjekapital.

Jeg er beredt til å medvirke til at mitt departement også aktivt er med i arbeidet med å legge forholdene til rette for å utløse verdiskapingspotensialet innenfor den marine sektor, men ser som sagt ingen mulighet for at Nærings- og handelsdepartementet skal kunne medvirke til finansieringen av PROTEVS som regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag innebar.