Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:206 (2001-2002)
Innlevert: 19.02.2002
Sendt: 20.02.2002
Besvart: 25.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at barnas og foreldrenes juridiske rettigheter i skolesammenheng blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet har blitt gjort oppmerksom på at det finnes tilfeller hvor foreldrenes oppgave som barnas formyndere har blitt undergravet. I Sandefjord kommune opplevde en far at sønnens navn ble innrapportert til politiet, uten at foreldrene ble varslet på forhånd. Bakgrunnen for at sønnen kom i kontakt med politiet var at han hadde opplysninger om hvem som stod bak hærverk på et bedehus. Inspektøren ved skolen vedkommende gikk på tok gutten inn til samtale. Det som gutten fortalte i denne samtalen ble så videreformidlet til politiet uten at guttens foreldre ble varslet. Gutten er under 16 år. Gode hensikter til tross, fremgangsmåten er ikke akseptabel.
Guttens far klaget på den fremgangsmåten som skolen har benyttet seg av. At skolens fremgangsmåte ikke var den rette er åpenbart, men det som synes å være problemet her er at det ikke er lovmessig regulert hvem som skal samtykke på vegne av mindreårige i slike saker.
Et godt samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for at den norske skolen skal kunne utvikles videre, og nå de kvalitetsmålene som er nødvendig for å bedre resultatene i skolen. Episoder som her beskrevet bidrar ikke til at samarbeidet mellom hjem og skole blir tilfredsstillende, heller tvert imot. Fremskrittspartiet ønsker at foreldrene skal få mer ansvar for sine barn, og ikke la den offentlige skolen ta over både ansvar og oppdragelse, slik den langt på vei har gjort i dag. Vi håper at statsråden støtter vårt synspunkt, og tar initiativ for å sikre at forhold som dette håndteres på en akseptabel måte i fremtiden. En måte som også foreldrene kan akseptere.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Generelt er jeg enig i at godt samarbeid mellom skole og hjem er viktig for å få til god opplæring for barn og unge. Jeg mener også at det er viktig at skolen ikke opptrer på en slik måte at foreldrenes ansvar for barnas oppdragelse blir undergravd. Det er imidlertid ikke mulig for meg å ta stilling til denne konkrete saken bare på bakgrunn av de opplysninger som foreligger. Jeg finner det heller ikke korrekt av meg å gå inn i en konkret sak av denne karakter. Dette betyr at dersom foreldrene mener at skolen har opptrådt galt i denne sammenheng, må det tas opp med den ansvarlige kommunen.