Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:210 (2001-2002)
Innlevert: 21.02.2002
Sendt: 21.02.2002
Besvart: 27.02.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I Sem-erklæringen går de nåværende regjeringspartier inn for at det skal utarbeides en handlingsplan for rekruttering av helsepersonell.
Hvor langt er dette arbeidet kommet?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I samarbeid med Sosialdepartementet har Helsedepartementet startet arbeidet med ny rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell. Vi har hatt møter med Norsk Sykepleierforbund, Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund og Den norske lægeforening om aktuelle tiltak i ny plan, og organisasjonene har i etterkant av møtene kommet med de første innspill til innhold i en slik plan.

På departementsnivå ledes det viderearbeidet av en styringsgruppe for arbeidet. Helsedepartementet, Sosialdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet er representert i styringsgruppen. Direktoratet vil få i oppdrag å utarbeide forslag til tiltak i ny plan. Dette forutsettes skal skje i nært samarbeid med berørte yrkesorganisasjoner. Det tas sikte på at planen skal presenteres i statsbudsjettet for 2003.

Allerede for inneværende år har jeg foretatt noen omprioriteringer av midler til personelltiltak.

Helsedepartementet har derfor bedt Sosial- og helsedirektoratet, sammen med arbeidsgiverorganisasjonene, å innlede samarbeid med yrkesorganisasjonene med sikte på statlig engasjement i utvikling av utdanningsprogram for kliniske spesialiteter. Dette arbeidet er nå igangsatt av direktoratet.

Rekrutteringsplanen viderefører i 2002 også tiltak iverksatt i den nå avsluttede Handlingsplan for helse og sosialpersonell. Disse tiltakene er innenfor områdene:

- Tiltak for kvalifisering av personell som arbeider i helse- og sosialsektoren. Det er for eksempel bevilget 34,5 mill. kr til etter- og videreutdanningstiltak innen psykisk helsevern, særlig knyttet til schizofreni, spiseforstyrrelser, barn med psykisk syke omsorgspersoner, oppfriskningskurs (for eksempel for sykepleiere som har vært ute av yrkesaktivitet i flere år).

- Tiltak for å øke utdanningskapasitet og for rekruttering av personell til yrkesaktivitet.

- Rekruttering og kvalifisering av personell med utdanning fra utlandet.

- Kvalitetsutvikling og ledelse i kommunenes helse- og sosialtjeneste.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2003 vil vi presentere den økonomiske ramme og tiltakene i rekrutteringsplanen for helse- og sosialpersonell.