Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:212 (2001-2002)
Innlevert: 21.02.2002
Sendt: 21.02.2002
Besvart: 01.03.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): 13. juni 2001 vedtok Stortinget at distriktsstaben i Nord-Hålogaland HV-distrikt skulle flyttes til Bjerkvik. Nybygg er prosjektert, men er først klar for innflytting sensommer/høst 2003. Forsvarssjefen har gjort det klart overfor Generalinspektøren for Heimevernet at flytting skal skje innen utgangen av 2002, og om nødvendig til midlertidige lokaler. Det betyr to flyttinger i løpet av ett år.
Anser statsråden flytting til midlertidige lokaler å være fornuftig ressursbruk og i tråd med Stortingets vedtak?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Ved behandlingen av St.prp. nr. 45 for 2000-2001 Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005, jf. Innst. S. nr. 342 for 2000-2001, besluttet Stortinget å flytte Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 15 (HV 15) fra Narvik til Bjerkvik. Bakgrunnen for beslutningen var å frigjøre økonomiske midler og utnytte stordriftsfordeler.

En umiddelbar og omfattende omlegging er en forutsetning for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver, både på kort og lengre sikt. Omstillingen er derfor en hovedutfordring for Forsvaret i de kommende årene. For å klare å gjennomføre betydelige organisasjonsendringer i et begrenset tidsrom og med det nødvendige tempo, er det gitt utstrakte fullmakter i linjeorganisasjonen til de som er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene.

I de retningslinjer som er gitt fra departementets side er det bl.a. presisert at midlertidige løsninger innenfor etablissementer, bygg og anlegg skal nyttes i den grad det anses nødvendig og hensiktsmessig. Eksisterende bygningsmasse skal utnyttes i den grad det er hensiktsmessig og gir god totaløkonomi. I den grad det ikke påløper betydelige ekstrakostnader ved ovennevnte tiltak, skal man derfor nytte disse for å skape den nødvendige hurtighet i gjennomføringen av omstillingen.

At en stab må flytte to ganger i løpet av ett år er isolert sett uheldig, men ikke unormalt i den krevende endringsprosess Forsvaret nå står oppe i. Flyttingen av HV 15 er vurdert ut fra en helhetlig sammenheng. Bruk av midlertidige lokaler synes å være fornuftig ressursbruk og er i tråd med Stortingets vedtak.