Skriftlig spørsmål fra Grethe Fossli (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:213 (2001-2002)
Innlevert: 21.02.2002
Sendt: 22.02.2002
Besvart: 28.02.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Grethe Fossli (A)

Spørsmål

Grethe Fossli (A): Jeg er gjort kjent med at en bedrift kan melde inn en person som daglig leder av en bedrift til Brønnøysundregistrene, uten vedkommendes underskrift (signatur) og uten at vedkommende er gjort kjent med det. Dette kan medføre, og har medført, problemer for den som blir utsatt for slikt.
Vil statsråden følge opp dette og sørge for at Samordnet registermelding Del 1- Hovedblankett forandres, slik at en også krever signatur av daglig leder?

Begrunnelse

I et brev fra en privatperson er jeg gjort kjent med at i Samordnet registermelding Del 1 - Hovedblankett ikke kreves signatur av vedkommende som er ført opp som daglig leder i bedriften. Det er kun styreleders signatur som kreves samt at denne bevitnes av advokat, advokatfullmektig eller av to myndige personer.
For vedkommende ble dette en ubehagelig sak, da bedriften hadde dårlig resultat og han ble stilt til ansvar. Det var først da han ble orientert om at han var "ansatt" som daglig leder.
Til orientering kan opplyses at saken er meldt til politiet, men at det vil ta tid før den blir behandlet.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Samordnet registermelding er en fellesblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet, arbeidsgiverdelen av arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret, Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister, fylkesmennenes register over stiftelser og Skattemanntallet for etterskuddspliktige. Signaturkravene som oppstilles ved registrering av Samordnet registermelding Del 1 - Hovedblankett er regulert i de lover og forskrifter som ligger til grunn for registreringsplikten i det enkelte register.

Ved utformingen av en praktisk registreringsordning må det foretas en avveining av behovet for kontroll for å sikre riktige opplysninger i registeret mot behovet for en minst mulig tungrodd og komplisert registreringsprosess. Det er en politisk målsetting å gjøre det enklest mulig for bedrifter å forholde seg til myndighetenes krav om registrering og innhenting av opplysninger.

Registrering av uriktige opplysninger av den typen som her er nevnt forekommer svært sjelden. Jeg har imidlertid forståelse for at slike tilfeller kan skape problemer for dem som rammes. Jeg vil derfor se nærmere på hvilke problemer manglende krav til signatur fra daglig leder skaper i praksis, og i lys av dette se om det er behov for endring av regelverket på området.