Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:215 (2001-2002)
Innlevert: 22.02.2002
Sendt: 22.02.2002
Besvart: 01.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Siden 22. januar 2002 har Sykepleierforbundet vært i streik fordi NAVO nekter å gi 30 000 sykepleiere like lønns- og arbeidsvilkår. NSF har inngått avtaler med ulike vikarbyråer - her er minimumslønna mer enn 100 000 kr mer enn hva NAVO tilbyr. 80 pst. av nyutdannede sykepleiere kan tenke seg å søke til private aktører eller søke annet arbeid hvor lønns- og arbeidsvilkår er bedre.
Hva vil helseministeren gjøre for å rekruttere og beholde sykepleiere i de statseide sykehusene?

Begrunnelse

Sykehuskøene vokser nå i takt med streiken og pasientene er taperne. Det er sykepleierflukt fra sykehusene og offentlig sektor. Private vikarbyråer tilbyr nå sykepleiere 100 000 kr mer i lønn. Gjennom gode lønns- og arbeidsvilkår knytter vikarbyråene til seg sykepleiere fra offentlig sektor, som byråene igjen leier ut til det offentlige. Det er samme arbeidsgiver som tilbyr sykepleiere dårlig lønns- og arbeidsvilkår som nå må betale regningen til private vikarbyråer. Dette er en utarming av offentlig sykehus for kvalifisert personell - vi ser nå en sykepleierflukt fra det offentlige til det private. Regjeringen må ta ansvar og tone flagg om hvordan de ønsker fremtidens norske helsevesen.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Det er en målsetting at sykepleiere og annet helsepersonell skal finne de statlige sykehusene å være meningsfylte, attraktive og konkurransedyktige arbeidsplasser, og der ikke bare lønn er utslagsgivende for å velge et helseforetak som arbeidsplass.

Streik er en ekstraordinær situasjon og er derfor ikke representativ med hensyn til hvilke tiltak som kan være aktuelle for å rekruttere og beholde sykepleiere. Departementet forholder seg derfor til de ordinære rammer og spilleregler som gjelder, og at lønnsforhandlinger i arbeidslivet skal ivaretas av forhandlingspartene. NAVO forhandler på vegne av de regionale helseforetakene som er eierne av helseforetakene (dvs. sykehusene) og dermed også som arbeidsgivere.

Jeg ønsker ikke å gå inn i en diskusjon omkring lønnsnivået nå; det vil være svært uheldig når det pågår en streik, og det vil også være feil i forhold til den selvstendige rollen som Stortinget har villet gi de regionale helseforetakene. For meg er det viktig, slik det også var for Stortinget, at de statseide sykehusene (helseforetakene) fremstår samlet, som en felles arbeidsgiver. Jeg tror at dette både på kort og på lengre sikt vil bidra til en ytterligere positiv utvikling av det statlige eierskapet.

Departementet er kjent med at NSF har inngått avtaler med ulike vikarbyråer om utleie av sykepleiearbeidskraft og tar dette til orientering. Så langt har dette et beskjedent omfang relativt sett, etter hva jeg har brakt i erfaring. Helsedepartementet følger imidlertid utviklingen, i første rekke gjennom kontakt med Sosial- og helsedirektoratet og med Statens helsetilsyn.

Statens helsetilsyn har gjort en kartlegging av utleie og formidling av helsepersonell i Norge i 2001 basert på opplysninger fra Brønnøysundregistrene (hvor formidlingsfirmaene har årlig rapporteringsplikt). Rapporten viser at det har vært en økning i omfang av utleie og formidling av sykepleiere, særlig spesialsykepleiere og jordmødre og for denne gruppen var det registret 104 personer som var formidlet i 2000. Fullstendige data om omfang av formidling av sykepleiere på nåværende tidspunkt har vi imidlertid ikke.

Departementet er i betydelig grad opptatt av å rekruttere både sykepleiere og annet helsepersonell og beholde dem ved de offentlige sykehusene. Derfor er det tatt initiativ til ulike tiltak både på kort og lengre sikt, for å bedre rekrutteringen gjennom blant annet kompetanseutvikling og faglige utfordringer. Regjeringen vil dessuten legge frem en rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell i budsjettforslaget for 2003.