Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:220 (2001-2002)
Innlevert: 22.02.2002
Sendt: 25.02.2002
Besvart: 04.03.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Omleggingene i Aetat har ført til at mange får forsinket utbetaling av attføringsytelser. Det kan dreie seg om utbetaling både for januar og februar, til sammen mange kroner utestående. Aetat kan ikke svare på når pengene kommer. Det er skandaløs behandling av mennesker i en vanskelig livssituasjon. De kan ikke betale sine regninger, som resulterer i at de får problemer med kreditorer og rettslig inkasso.
Hva gjør statsråden for å rydde opp i dette rotet og de akutte utbetalingsproblemene til personer under yrkesrettet utdanning?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Spørsmålet er hva som gjøres for å rydde opp i de akutte betalingsproblemene personer under yrkesrettet attføring har fått som følge av forsinkelser i utbetalingene av ytelser under yrkesrettet attføring i januar og februar.

Innføring av nytt regelverk for attføring har skapt problemer og mange brukere har med rette klaget på en utilfredsstillende situasjon. Jeg er lei for ulempene som er blitt påført personer under attføring, som attpå til kan være i en vanskelig livssituasjon. Denne situasjonen er ikke i tråd med de standarder som verken Aetat eller departementet ønsker.

Problemene skyldes dels at man forbindelse med innføring av 14-dagers etterskuddsvise utbetalinger fikk forskyvninger i utbetalingene, noe som førte til at en del brukere fikk likviditetsproblemer i forbindelse med den første utbetalingen. Dels skyldes problemene forsinkelser hos Aetat som følge av innføring av nytt regelverk og omlegging til nytt datasystem.

På bakgrunn av alvorlige signaler fra brukerne har Arbeids- og administrasjonsdepartementet sørget for 15 mill. kr til Aetat i ekstra styrking. Dette skal bidra til å fjerne flaskehalser i publikumsbetjeningen og gi etaten anledning til økt bruk av blant annet ekstrahjelp.

Det har vært rettet sterk kritikk mot informasjonen til mottakere av ytelser under attføring etter omleggingen. Departementet har derfor bedt Aetat om å intensivere sitt arbeid med informasjon, især omkring meldekortsystemet. Bl.a. vil det på nytt bli sendt brev til alle mottakere av attføringsytelser, med informasjon om utfylling og innsending av meldekort.

Ut over dette har Aetat umiddelbart iverksatt flere tiltak som vil komme brukerne til gunst:

- Attføringsstønadene vil heretter bli utbetalt som månedlige utbetalinger, som utbetales etter første meldekortmottak etter hvert månedsskifte.

- Det etableres en telefonsentral ved Aetat Servicesenter i Mo, som skal besvare henvendelser fra brukerne om meldekortene.

- Kontrollen av meldekortene er midlertidig forenklet, slik at flere kort vil bli behandlet på kortere tid.

- Det skal gis ekstra opplæring i nytt regelverk for ansatte i Aetat.

På noe lengre sikt vil Aetat vurdere utformingen av meldekortene, med sikte på forenkling. Det arbeides også med innføring av elektronisk melding for personer under yrkesrettet attføring, slik som for arbeidssøkere med dagpenger.

Avslutningsvis vil jeg nevne at reglene for attføringspenger og attføringsstønad skal gjennomgås i lys av de erfaringer Aetat nå gjør.