Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:225 (2001-2002)
Innlevert: 25.02.2002
Sendt: 26.02.2002
Besvart: 05.03.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): "Temporary International Precence in Hebron" (TIPH) har som oppgave å observere og rapportere, og bidra til økt sikkerhet for de palestinske innbyggerne i byen. Rapportene fra TIPH blir diskutert bilateralt mellom palestinske og israelske sikkerhetsstyrker, eller innen møter i Joint Hebron Committee.
Mener Regjeringen at det ville være en fordel om disse rapportene kunne offentliggjøres, og er det aktuelt for Regjeringen å be om at rapportene fra TIPH blir offentliggjort?

Begrunnelse

FN-resolusjon 904 tok til orde for opprettelsen av et midlertidig internasjonalt nærvær etter at 29 palestinere ble drept i en moské 25. februar 1994. Forhandlinger mellom PLO og Israel førte til at en avtale om å be Italia, Danmark og Norge om å bidra med støttepersonell og observatører for et midlertidig observatørnærvær i Hebron. Mandatet skulle være å bidra til å fremme stabilitet og gjenopprette det normale livet i byen Hebron. En endelig avtale om TIPH ble undertegnet i 1997 og anmodet Norge, Italia, Danmark, Sverige, Sveits og Tyrkia om å bidra med personell, med Norge som koordinator.
Mandatet som er resultat av forhandlinger mellom Israel og PLO fra 1995 og 1997, innebærer blant annet at TIPH skal med sitt nærvær øke følelsen av trygghet for de palestinske innbyggerne i Hebron, og bidra til å fremme den stabilitet som er nødvendig for økonomisk utvikling og vekst i området.
TIPH produserer en rekke ulike rapporter. Noen rapporter går til komiteer hvor palestinere, israelere og TIPH er representert. Andre rapporter, blant annet en ukentlig oppsummering av TIPHs rapportering, går til regjeringene som deltar. Ingen av rapportene gjøres offentlig, og TIPH kommenterer heller ikke offentlig spesifikke hendelser som er nevnt i rapportene.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Den fremste målsettingen til "Temporary International Presence in Hebron" (TIPH), er å observere og assistere i gjennomføringen av inngåtte avtaler om Hebron. Det viktigste bidraget det internasjonale nærværet kan yte til denne prosessen er å øke de palestinske innbyggernes følelse av sikkerhet. Men TIPH er ingen beskyttelsesstyrke ettersom sendelaget ikke har noen maktmidler eller andre sanksjonsmuligheter overfor partene. Rapporter om situasjonen i Hebron, som sendes til representanter for partene både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, er derfor et av TIPHs viktigste virkemidler i forsøkene på å fremme større forståelse og dialog mellom partene.

Det er de to partene som har bedt TIPH om å være i Hebron og som har fastsatt TIPHs mandat. Mandatet ble senest forlenget 1. februar for seks nye måneder, etter anmodning fra den israelske regjeringen og Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) på vegne av de palestinske selvstyremyndighetene. Jeg tolker partenes henstillinger som et klart uttrykk for at både israelere og palestinere mener at TIPH har en positiv innvirkning på situasjonen i Hebron.

Som nevnt er det partene som setter rammene for TIPHs virksomhet. Den avtalen som partene har inngått slår uttrykkelig fast at TIPHs rapporter ikke skal være offentlige ("not for public use"). Årsakene til det er at de skal tjene som et verktøy i partenes bestrebelser på å normalisere livet i Hebron, som det heter i avtaleteksten.

Norge har som koordinerende nasjon tatt opp flere spørsmål knyttet til TIPHs virksomhet med partene. Blant disse er spørsmål om offentliggjøring av rapporter, noe som det foreløpig ikke har vært mulig å oppnå enighet om. Hensynet til offentlighet må vike for partenes egen vurdering av hvordan TIPH best kan fylle sin rolle. Det er derfor ikke nå aktuelt å be partene om at rapportene fra TIPH blir offentliggjort.

TIPHs praksis på dette området er for øvrig i samsvar med praksis for andre sendelag. For eksempel er de rapportene som skrives av de om lag 20 sendelagene som arbeider under Organisasjonen for samarbeid i Europa (OSSE) heller ikke offentlige.

Under norsk koordinering er de seks deltakerlandene for tiden i gang med en evaluering med sikte på å finne frem til tiltak som kan gjøre TIPH bedre i stand til å oppfylle sitt mandat. I neste uke avholdes det et ekspertgruppemøte i Wien, og prosessen avsluttes under et hovedstadsmøte i København i slutten av april. Blant de spørsmål som er til vurdering er TIPHs synlighet i media og forhold til offentligheten generelt.