Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:233 (2001-2002)
Innlevert: 01.03.2002
Sendt: 01.03.2002
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 08.03.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Som forvalter av kirkens eiendommer er det Opplysningsvesenets fond som forestår salg av prestegårdsgrunn. Stortinget har vedtatt at salg av prestegarder skal skje på forretningsmessige vilkår etter retningslinjer gitt av Stortinget.
På hvilken måte er Opplysningsvesenets fond, som en statlig stiftelse, forpliktet i forhold til myndighetenes målsettinger om å stimulere til levedyktige driftsenheter i landbruket?

Begrunnelse

Som det framgår av St.meld. nr. 14 for 2000-2001 forvalter Opplysningsvesenets fond 209 landbrukseiendommer, hvorav 81 er sjølstendige forpaktningsbruk, mens 128 bruk leies bort som tilleggsjord til andre. Som forvaltere foretar Opplysningsvesenets fond en vurdering av forpaktingsbrukene med sikte på salg. Salg av jordleiebruk vurderes i det enkelte tilfelle der disse ikke lenger tjener som prestebosted og det ellers ligger til rette for salg. I henhold til Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 222 for 1984-85 har forpaktere forkjøpsrett på eller like økonomiske vilkår ved salg av prestegårdsgrunn. I en aktuell sak i Gran kommune, er Opplysningsvesenets fond i gang med å avhende Brandbu prestegård. Saken reiser en rekke prinsipielle spørsmål både i forhold til salgsprosessen og valg av kjøper. Opplysningsvesenets fond har, etter en meget lukket salgsprosess, solgt gården til en privatperson som skal drive hesteoppdrett. Gran kommune er tilbudt å kjøpe 25 dekar landbruksareal for makeskifte. I henhold til retningslinjer gitt av Stortinget skal fondet selge til markedspris, eller den pris som konsesjonsmyndighetene godkjenner ved konsesjonspliktig salg. I den aktuelle saken har naboer som leier prestegårdsjorda lagt inn bud på gården. Deres bud ligger over den salgssummen som er framkommet gjennom media. Fylkesmannens landbruksavdeling i Oppland har bekreftet at naboenes forslag til deling og arrondering vil være i samsvar med de målsettinger og betingelser som landbruksmyndighetene vil stille. Ut fra kravet til forretningsmessig forvaltning er det overraskende at Opplysningsvesenets fond her velger å selge til en lavere pris enn det andre interessenter la inn bud på. Hensynet til å selge gården som en enhet kan heller ikke ha vært et argument for hvilket bud fondet har akseptert. Saken reiser et prinsipielt viktig spørsmål om Opplysningsvesenets fond sitt ansvar, som forvalter på vegne av staten, for å bevirke til å oppfylle myndighetenes målsettinger for landbrukspolitikken.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Med bakgrunn i en konkret sak om salg av eiendom tilhørende Opplysningsvesenets fond (Brandbu prestegård), stilles det spørsmål om på hvilken måte Opplysningsvesenets fond er forpliktet i forhold til myndighetenes målsettinger om å stimulere til levedyktige driftsenheter i landbruket.

Spørsmålet er rettet til arbeids- og administrasjonsministeren. Da spørsmålet gjelder forvaltningen av Opplysningsvesenets fond, som hører inn under Kultur- og kirkedepartementets ansvarsområde, tillater jeg meg å svare på spørsmålet.

Spørsmålet er stilt på bakgrunn av den refererte saken om salg av Brandbu prestegård. Jeg er ikke kjent med enkelthetene i denne saken, da forvaltningen av Opplysningsvesenets fond fra 1. januar 2001 ble lagt til et særskilt forvaltningsorgan med eget styre som treffer avgjørelser om bl.a. salg av fondets eiendommer. Slike avgjørelser treffes på grunnlag av de overordnede prinsipper og retningslinjer som er fastsatt, jf. bl.a. Innst. S. nr. 187 for 2000-2001 og St.meld. nr. 14 for 2000-2001 der prinsipper og retningslinjer for bl.a. eiendomsforvaltningen er omtalt.

Til det generelle spørsmålet som er stilt, må jeg derfor vise til det som er anført i St.meld. nr. 14 om salg av eiendommer. Det framgår her bl.a. at det ved salg av forpaktingsbruk skal foretas av en vurdering av hvor mye av eiendommen som skal være med i salget, for slik å sikre forpaktningsbruket et økonomisk forsvarlig driftsgrunnlag. Den naturlige forståelsen av dette er at landbruksfaglige hensyn og målsettinger skal ivaretas ved salg av eiendommer tilhørende Opplysningsvesenets fond.

Hvorvidt det refererte salget av Brandbu prestegård er i strid med de prinsipper og retningslinjer som gjelder for salg av fondets eiendommer, har jeg som nevnt ikke grunnlag for å vurdere. Jeg kan imidlertid opplyse at departementet, på bakgrunn av spørsmål i spørretimen i Stortinget 20. februar 2002 fra stortingsrepresentant Berit Brørby (spørsmål nr. 4) har tilskrevet Opplysningsvesenets fond og bedt om en nærmere orientering om salget av Brandbu prestegård. Det er naturlig at det i denne orienteringen også inngår en redegjørelse om de forhold ved denne saken som angår landbruksfaglige hensyn, noe jeg vil påse skjer.