Skriftlig spørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:235 (2001-2002)
Innlevert: 01.03.2002
Sendt: 04.03.2002
Besvart: 14.03.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): I media har det fremkommet at Spania har reist krav om EU-borgeres rettigheter til å kjøpe eierrettigheter i norske fiskebåter. Dette vil medføre en opphevelse av deltakerloven, som er en viktig bærebjelke i norsk fiskeriforvaltning.
Kan utenriksministeren si klart fra om at Norge i forhandlingene med EU ikke vil tilby endringer i eller opphevelse av deltakerloven, som sikre norsk eierskap til den norsk fiskeflåten?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Etter lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst kan ervervstillatelse bare gis til den som er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger i henhold til fiskerigrenseloven. (1). Likestilt med norsk statsborger er personer som er bosatt i Norge eller aksjeselskaper og andre selskaper med begrenset ansvar, når selskapets hovedkontor og styrets sete er i Norge og styrets flertall - herunder styrelederen - består av norske statsborgere som er bosatt i Norge og har bodd her i de to siste år. I tillegg må norske statsborgere eie aksje- eller andeler svarende til minst 6/10 av selskapets kapital og utøve stemmerett i selskapet med minst 6/10 av stemmene. Dette innebærer at spanske så vel som andre utenlandske fiskere kan eie inntil 40 pst. av et norsk fiskefartøy.

Det er ikke et særnorsk fenomen å stille spesielle krav i forbindelse med eierskap eller drift av fiskefartøy. Flere land i EU har i likhet med Norge også regler som setter begrensninger mht. utenlandsk eierskap i fiskeflåten, adgang til å fiske, eller krav om spesiell tilknytning. Det skulle således ikke være noen grunn til at man fra norsk side skulle endre deltakerloven og fiskerigrenseloven slik at fiskere fra EU gis anledning å kunne eie norske fiskefartøy i større grad enn etter dagens bestemmelser.

Norske myndigheter har ikke mottatt noen anmodning - hverken fra Spania eller andre - om å endre gjeldende lov og retningslinjer, og har heller ikke til hensikt å foreslå slike endringer.

1) Lov av 17 juni 1966 nr 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske mv. innenfor fiskerigrensen § 2 første og annet ledd