Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til sosialministeren

Dokument nr. 15:239 (2001-2002)
Innlevert: 06.03.2002
Sendt: 07.03.2002
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 15.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for at Sykehuset Buskerud Helseforetak følger opp tidligere og nåværende regionalpolitiske vedtak, og opprettholder ambulansedriften i Ådal som i dag?

Begrunnelse

Ifølge meldinger i media vil den fylkeskommunale avtale om å ha en ambulanse plassert i Ådal opphøre fra 1. mars 2002. Fylkespolitikerne i Buskerud har tidligere vedtatt at ambulansen i Ådal skal være fysisk plassert på Nes i Ådal fordi ventetiden for eventuelle syke innbyggere ikke skal bli for lang.
Hovedutvalgslederen i fylket svarer som følger på spørsmål om fortsatt ambulansedrift i Ådal:
"Hovedutvalget for helse- og sosialsektoren har, etter at staten har overtatt det hele ansvaret for spesialisthelsetjenesten med virkning fra 01.01.02, ikke lenger mulighet til å instruere Sykehuset Buskerud HF om å følge opp fylkeskommunens politiske vedtak."
Vedtak i Buskerud fylkes Hovedutvalget for sosiale saker 14.02.02:
"Hovedutvalget for sosiale saker vil på det sterkeste anmode Helse Sør om å følge opp tidligere og nåværende regionalpolitiske vedtak, og opprettholde ambulansedriften i Ådal som i dag. Hovedutvalget ser det som en viktig oppgave å ivareta befolkningens behov for spesialisthelsetjeneste overfor helseforetakene, og retter med dette en henvendelse i denne saken til Helse Sør."

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Det er de regionale helseforetakene som i henhold til spesialisthelsetjenesteloven har ansvaret for å sørge for at befolkningen tilbys spesialisthelsetjeneste, herunder ambulansetjeneste. Det regionale helseforetaket avgjør om tjenestene skal ytes av egeneide virksomheter eller ved at de inngår avtale med andre tjenesteytere. De regionale helseforetakene har plikt til å videreføre avtaler som er inngått av fylkeskommunen om levering av helsetjenester fra private aktører.

Det er også det regionale helseforetaket som avgjør hvordan tjenestene skal organiseres. Jeg er kjent med at Helse Sør RHF har startet et arbeid med en gjennomgang av ambulansetjenesten i helseregionen. Det vil bli gjennomført en kartlegging av hele tjenesten, både når det gjelder aktører, volum og organisering. Hensikten er å få en samlet plan for en best mulig ambulansetjeneste for befolkningen.

Det er viktig for meg lojalt å følge opp Stortingets vedtak om ansvarsforhold og styring av spesialisthelsetjenesten. Jeg er derfor innstilt på å gi Helse Sør RHF og Sykehuset Buskerud HF den tillit som reformens intensjon gir dem. I dette ligger også tillit til at en om nødvendig finner de samarbeidsformene som er hensiktsmessige, også i forhold til andre regionale og lokale helseforetak.