Skriftlig spørsmål fra Magnar Lund Bergo (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:241 (2001-2002)
Innlevert: 07.03.2002
Sendt: 07.03.2002
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 14.03.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Magnar Lund Bergo (SV)

Spørsmål

Magnar Lund Bergo (SV): Hva vil miljøvernministeren gjøre for å skape fortgang i arbeidet med å fjerne vegfyllingen i sørenden av Steinsfjorden, slik at den naturlige og nødvendige vannutskiftingen gjenopprettes?

Begrunnelse

Forurensningssituasjonen i Steinsfjorden er nå så ille at kommunelegen fraråder bading der. Årsakene til dette er mange, blant annet bidrar både avrenning fra jordbruket og forurensning fra hytte- og boligbebyggelse til den kritiske situasjonen, men en vesentlig grunn er også at den bygde vegfyllingen for E16 mellom Sundøya og Kroksund, hindrer en naturlig vannutskifting.
Til tross for det interkommunale prosjektet "Aksjon Steinsfjorden", der man søker å redusere forurensningstilførselen, gir dette ikke tilstrekkelige tiltak for å bedre vannkvaliteten. Økt vannutskifting ved at vegfyllingen fjernes og erstattes med bru er og vil være en forutsetning for å lykkes. Dette er dog et område der kommunene ikke har ansvar og myndighet, men vil være avhengige av statlig innsats. Og dette ansvaret ble da også erkjent da Vegdirektoratet høsten 1997 ga Statens vegvesen i Buskerud i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt vedrørende vannutskiftingen i Steinsfjorden, noe som igjen resulterte i en rapport fra Vegkontoret i mai 1999, der man anbefalte at vegfyllingene måtte fjernes og erstattes med bruer snarest mulig. I denne rapporten ble det også påpekt betydningen av at prosjektet måtte finansieres som et viktig miljøtiltak for området.
Reguleringsplan er i dag ennå ikke utarbeidet og arbeidet med å fjerne vegfyllingene er fremdeles ikke igangsatt. Den manglende vannutskiftingen truer derfor med å forverre forurensningssituasjonen dramatisk og å gi området varige økologiske skader.
Å gjennomføre en fjerning av disse vegfyllingene og erstatte dem med bru, må være et opplagt samferdselstiltak. Like fullt vil det også være et klart miljøverntiltak, fordi det berører vesentlige friluftsverdier og biologisk mangfold i et av landets mest kjente krepsevann.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: På bakgrunn av et forprosjekt datert juni 1998 om vannutskifting i Steinsfjorden anbefalte Statens vegvesen å skifte ut vegfyllinger i nåværende Ev 16 og erstatte dem med bruer for å øke gjennomstrømmingen av vann mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden, og derved bedre vannkvaliteten i Steinsfjorden.

Anbefalt utførelse er i forprosjektet beregnet å koste 55 mill. kr (prisnivå 1999) med 25 pst. usikkerhet. Vegdirektoratet tok imidlertid forbehold om å kvalitetssikre et nytt kostnadsoverslag som vil bli utarbeidet på grunnlag av ytterligere grunnundersøkelser og reguleringsplan.

I St.meld. nr. 46 for 1999-2000 Nasjonal transportplan 2002-2011 heter det at prosjektet kan være aktuelt i siste del av tiårsperioden (2006-2011).

I fastsatt handlingsprogram for strekningsvise investeringer på stamvegnettet som er utarbeidet av Vegdirektoratet på grunnlag av stortingsbehandlingen av NTP 2002-2011, er prosjektet oppført med 60 mill. kr (prisnivå 2002) i siste seksårsperiode (2006-2011). Pr. i dag foreligger ikke reguleringsplan for prosjektet.

Statens vegvesen vil sørge for at reguleringsplan og deretter nødvendige tekniske planer er klare slik at gjennomføringen av prosjektet kan starte så tidlig som mulig i NTP-perioden 2006-2015 dersom stortingsbehandlingen av Nasjonal transportplan for denne perioden og de årlige budsjettrammer skulle tilsi det.