Skriftlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:242 (2001-2002)
Innlevert: 07.03.2002
Sendt: 08.03.2002
Besvart: 14.03.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): Når blir utgreiinga om eit system som sikrar at norske sjøfolk er konkurransedyktige ferdigstilt, og kan me forventa at departementet utan unødig opphald etter dette vil leggje fram eit slikt system for å sikre konkurransekompetansen for norske sjøfolk til Stortinget?

Begrunnelse

Eg viser til næringsministeren sitt svar på spørsmål nr. 189 frå underteikna. Statsråden skriv at han vil gå nøye gjennom dei rammevilkåra som sjøfartsnæringa har i dag.
Eg vil understreke at stortingsvedtaket går mykje lengre enn dette, og inneber at Regjeringen så snart som mogeleg utgreier eit forslag til system som sikrar at norske sjøfolk er konkurransedyktige. Eg føreset derfor at denne utgreiinga er starta opp.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Skipsfarten har stor betydning for norsk økonomi og sysselsetting, og Regjeringen legger vekt på at Norge skal opprettholde sin stilling som skipsfartsnasjon. For å opprettholde Norges posisjon som et av verdens ledende skipsfartsland er det viktig å fokusere på kompetanse.

Regjeringen vil derfor arbeide for en ytterligere fokus på næringens konkurransefortrinn, nemlig norske sjøfolks kompetanse. For å opprettholde denne kompetanse er det nødvendig at de som tar en maritim utdanning også har mulighet til å få opplæringsstillinger om bord på norske skip.

Regjeringen har videre innført en egen ordning for fergerederiene i NOR utenriksfart fra 1. juli 2002.

Rammen for eventuelle ytterligere tiltak vil være statsbudsjettet 2003.