Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:243 (2001-2002)
Innlevert: 07.03.2002
Sendt: 08.03.2002
Besvart: 15.03.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): I forbindelse med Østmoe-utvalgets innstilling om plassering av containerhavn, uttalte et enstemmig Moss bystyre at kommunen ikke ønsket plassering av en ny containerhavn på Kambo. Vedtaket var direkte følge av Oslo kommunes planer om en slik plassering.
Vil et bystyrevedtak bety mer enn et annet ved plassering av ny containerhavn?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: St.meld. nr. 46 for 1999-2000 Nasjonal transportplan 2002-2011 ble lagt frem 29. september 2000, og behandlet av Stortinget 9. februar 2001. Stortinget sluttet seg i hovedsak til de transportpolitiske mål som er trukket opp i meldingen. Imidlertid ble det fra flere hold pekt på at planen har mangler, og at spesielt havner og sjøtransport er viet for liten oppmerksomhet i forhold til det overordnede mål om å få etablert et effektivt transportsystem som ser de ulike transportformene i sammenheng.

Østmoe-utvalget avga sin utredning, NOU 1999:24 Havnestrukturen i Oslofjord-regionen, i juni 1999. Utvalget ga en enstemmig innstilling. Både bakgrunnen for Østmoe-utvalgets arbeid og utvalgets hovedkonklusjoner er gjengitt i St.meld. nr. 46 for 1999-2000. I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 46 for 1999-2000 hadde Stortinget følgende merknader til havnesituasjonen i Oslofjorden og Oslo kommunes Fjordbyvedtak, jf. Innst. S. nr. 119 for 2000-2001 fra samferdselskomiteen:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet, har merket seg Oslo havnestyres og Oslo bystyres vedtak om utviklingen av Oslo havn. Flertallet er kjent med at det er noe forskjellige konklusjoner i disse vedtakene, men har merket seg at begge vedtak innebærer utflytting av containervirksomhet fra deler av dagens havneområder. Flertallet mener at utflytting av deler av containervirksomheten fra byen må startes opp i tråd med disse vedtakene. Arealbruken til havneformål i Oslo må ligge på et svært nøkternt nivå for framtida. Flertallet understreker at Oslo havn er en nasjonalhavn, og at det også i framtiden vil være et betydelig transportbehov i regionen. Utflytting av virksomhet fra Oslo må derfor ses i sammenheng med utbygging og samordning av havnekapasiteten i hele Oslofjordområdet. Flertallet vil særlig peke på Drammen havns mulighet til å ta imot større godsmengder. Dette gjelder også andre havner i regionen.

Flertallet vil understreke viktigheten av at det interkommunale samarbeidet i Oslofjordområdet videreutvikles, utvides og formaliseres. Flertallet ber Fiskeridepartementet bidra til at en slik utvikling vil finne sted før investeringer i faste installasjoner foretas.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Senterpartiet og Venstre, viser videre til at Oslo havnestyres planvedtak forutsetter at det etableres regionale havneløsninger.

Flertallet forutsetter at det gjennom lov og forskrifter legges til rette for regionale havneløsninger, herunder også etablering av et interregionalt havneselskap i Oslofjordområdet.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre, viser til at den vedtatte plan for by- og havneutvikling i Oslo forutsetter at deler av havnearealene i Oslo frigjøres til byutviklingsformål og at containertrafikken konsentreres i Sjursøyaområdet.

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Venstre har merket seg Oslo bystyres og Oslo havnestyres vedtak om utviklingen av Oslo havn. Havnestyrevedtaket er en konkretisering og en strategi for hvordan bystyrevedtakets vedtak om "Fjordbyen" kan realiseres. Havnestyret ønsker å effektivisere og konsentrere havnevirksomheten til området rundt Sjursøya fram til 2011. Samtidig skal det jobbes med regionale langsiktige løsninger for omlasting mellom land- og sjøtransport for å gjøre det mulig å realisere de fulle byutviklingsintensjonene som er nedfelt i Fjordbyvedtaket.

Disse medlemmer har merket seg de store utfordringene hovedstaden har i å få frigjort arealer til boligbygging.

Disse medlemmer mener at utflytting av containervirksomheten må startes opp i tråd med disse vedtakene. Arealbruken til havneformål i Oslo må ligge på et svært nøktern nivå for framtida.

Disse medlemmer understreker at det også i framtiden vil være et betydelig transportbehov i regionen. Utflytting av virksomhet fra Oslo må derfor ses i sammenheng med utbygging og samordning av havnekapasiteten i hele Oslofjordområdet, og dette medlem vil særlig peke på Drammen havns mulighet til å ta imot større godsmengder. Dette gjelder også andre havner i regionen.

Disse medlemmer vil understreke viktigheten av at det interkommunale samarbeidet i Oslofjordområdet videreutvikles, utvides og formaliseres. Disse medlemmer vil understreke at Fiskeridepartementet må bidra til at prosessen kommer raskt i gang slik at den tidsplan som Oslo Havnestyre har lagt opp til kan realiseres. På lengre sikt må Oslo havns status som nasjonalhavn tas opp til ny vurdering."

Som omtalt i St.prp. nr. 1 for 2001-2002 for Fiskeridepartementet har departementet etablert et havneprosjekt hvor det bl.a. blir sett på de krav som bør stilles til en nasjonal havnestruktur i et langsiktig perspektiv, herunder utviklingen i Oslofjordregionen. I denne sammenheng vil Fiskeridepartementet, Oslo Havnevesen og Grenland Havnevesen i nærmeste fremtid sluttføre en forstudie om havnestrukturen i Oslofjordregionen. Forstudien tar utgangspunkt i Stortingets uttalelser om at Oslo kommunes Fjordbyvedtak skal legges til grunn for den langsiktige havneløsning for Oslofjorden, og at det skal etableres en regional havneløsning for Oslofjorden.

I løpet av arbeidet er det avholdt informasjons- og diskusjonsmøter med fylkeskommunene rundt Oslofjorden, herunder sekretariatet for Østlandssamarbeidet, Oslo kommune, Drammen havneråd, Drammen Havnevesen, Havnevesen Borg, Moss Havnevesen, Larvik Havnevesen, Drammen kommune, Lier kommune og Dampskibsexpeditørernes Forening.

Havnesituasjonen i Oslofjorden representerer store utfordringer både nasjonalt og regionalt. For å styrke næringslivets konkurranseevne, tilfredsstille transportbehovet og oppfylle overordnede transport- og miljøpolitiske mål, er det nødvendig å utvikle et fremtidsrettet og forutsigbart havnetilbud i Oslofjordregionen. I denne vurderingen må nasjonale, regionale og lokale interesser veies mot hverandre.

Forstudien vil danne grunnlaget for departementets videre arbeidet med havnestrukturen i Oslofjorden.