Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:248 (2001-2002)
Innlevert: 08.03.2002
Sendt: 11.03.2002
Besvart: 15.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Hverken Aust-Agder sykehus eller Vest-Agder sykehus vil be sykepleierne om å arbeide ekstra for å få unna pasientkøene. Det bestemte ledelsen ved begge sykehusene på et møte 7. mars 2002. Til tross for at til sammen 1 200 pasienter står på venteliste som følge av den lange streiken, vil ledelsen ikke foreta seg noe.
Hva vil helseministeren foreta seg for å sikre at innsparte lønnsmidler som en følge av streiken kommer pasientene til gode, og hva vil statsråden gjøre med oppståtte helsekøer?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Å redusere køer og ventelister er et av de fremste helsepolitiske mål som Helsedepartementet har satt for de regionale helseforetakene for 2002, og som er gjengitt i årets styringsdokument. I dette dokumentet er understreket at "Lange ventetider er det største ankepunkt mot den offentlige spesialisthelsetjenesten i dag. Reduksjon av ventetid til et akseptabelt nivå og fjerning av unødige helsekøer er et nødvendig suksess kriterium for den offentlige helsetjenesten. Det vil derfor fra eiers side bli lagt inn et krav om at det skal arbeides aktivt for reduserte ventetider samtidig som ansvaret for å dokumentere resultater vil bli lagt til det utøvende ledd. Helsetjenesten skal være tilgjengelig for de som trenger den, når de trenger den".

Denne målsettingen endres ikke av sykepleierstreiken. Departementet har også vært i kontakt med Helse Sør som forsikrer om at de ser alvorlig på dette oppdraget, og vil arbeide for å redusere konsekvensene for pasientene av den situasjon som er oppstått innenfor de økonomiske midler de har til rådighet.