Skriftlig spørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til justisministeren

Dokument nr. 15:249 (2001-2002)
Innlevert: 08.03.2002
Sendt: 11.03.2002
Besvart: 15.03.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): Kystradioene er viktige brikker for redningstjenesten og for sikre en tidlig varsling av havari og ulykker langs kysten og på fiskefeltene. Telenor planlegger nå en omlegging med nedleggelse av flere stasjoner. Man vil òg innføre det tekniske systemet DOC. DOC forutsetter ni bemannede stasjoner, mens det planlegges kun to. Fiskarlagene er urolige for sikkerheten med det nye systemet.
Hvordan ser statsråden på den planlagte Kystradioen, og hva vil blir gjort for å opprettholde nok bemannede stasjoner?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Justisdepartementet er ansvarlig for samordning av norsk redningstjeneste. Jeg er svært opptatt av at Norge har en godt fungerende redningstjeneste.

I St.prp. nr. 70 for 1995-96 ble det bestemt at Telenors kostnader ved ytelse til nød- og sikkerhetstjenesten til sjøs, dvs. Kystradioen, skal dekkes som statlig kjøp over Justisdepartementets budsjett. Kostnadene for inneværende år er 56 mill. kr.

En god redningstjeneste er avhengig av tilfredsstillende kommunikasjonstilgang. En viktig ressurs i denne sammenheng er kystradioene. I dag har vi 9 bemannede kystradiostasjoner i Norge, herunder en på Svalbard. Bruk av mobiltelefon og kommunikasjon over satellitter har gradvis medført en reduksjon i den kommersielle trafikken til Kystradioen. Nød- og sikkerhetstrafikken er derfor blitt Kystradioens primæroppgave.

Justisdepartementet har ledet en arbeidsgruppe for å se på driften av nød- og sikkerhetstjenesten ved kystradiostasjonene. Mandatet forutsatte at nød- og sikkerhetstjenesten ikke skulle svekkes. Arbeidsgruppen har levert en rapport hvor et flertall foreslår en reduksjon av antall betjente kystradiostasjoner (fra 9 til 3). Et mindretall anbefaler å opprettholde 5 kystradiostasjoner.

Det er tidligere besluttet at hovedredningssentralene skal samlokaliseres med respektive kystradiostasjoner på Sola og i Bodø. Dette er godt mottatt i kystbefolkningen, og prosessen er igangsatt. Rapporten har vært ute på en bred høring, høringsfrist var 28. februar 2002, og Justisdepartementet arbeider for tiden med å sy sammen alle høringsuttalelsene og utarbeider et beslutningsunderlag.

Den generelle teknologiske utviklingen er i dag kommet så langt at det er naturlig å vurdere muligheten for å videreutvikle nød- og sikkerhetstjenesten til sjøs ved å automatisere noen kystradiostasjoner. DOC-systemet ble planlagt for i større grad å kunne fjernbetjene de 9 eksisterende kystradiostasjonene. Flertallet i arbeidsgruppen går et vesentlig steg lengre ved å anbefale at samtlige øvrige 6 kystradiostasjoner på fastlandet fjernstyres, dvs. ikke har fast bemanning, fra de samlokaliserte kystradiostasjoner i Bodø og Stavanger. I tillegg foreslås Svalbard Radio beholdt som betjent kystradiostasjon.

Jeg har i likhet med stortingsrepresentant Swensen registrert bekymring blant kystbefolkningen etter at den nevnte rapporten ble lagt frem. Behandlingen av arbeidsgruppens rapport er ikke kommet langt nok til at Justisdepartementet har noen endelig anbefaling om hvorledes den fremtidige kystradiostrukturen skal se ut. Det jeg med sikkerhet kan si, er at jeg ikke vil gå inn for en løsning som på noen måte svekker dagens nød- og sikkerhetstjeneste til sjøs.