Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:250 (2001-2002)
Innlevert: 12.03.2002
Sendt: 12.03.2002
Besvart: 18.03.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Statnett skal bygge en ny kraftledning fra Klæbu til Viklandet. Fordi kraftledningen er planlagt i luftspenn, vil den periodevis komme i konflikt med bebyggelse, kulturlandskap og naturvern.
Vil statsråden ta initiativ til at kraftledningen legges i jordkabel forbi bebyggelse og sårbare naturområder, eller eventuelt endre linjetraseen for å minimalisere utrygghet hos beboere og å skåne natur og kulturlandskap?

Begrunnelse

Statnett forbereder en ny kraftlinje mellom Klæbu og Viklandet, i forbindelse med Norsk Hydros utvidelse på Sunndalsøra. Kraftledningen vil krysse kommunene Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Meldal og Rindal. I deler av trasévalget er det konflikter med beboere og naturinteresser. Det finnes muligheter for alternative traseer, og det finnes muligheter for å legge ledningen i bakken, der konfliktnivået er åpenbart. Dette avvises av Statnett fordi det vil fordyre prosjektet. Stortinget har så seint som i Innst. S. nr. 97 for 1993-94, pålagt departementet å utvise forsiktighet ved godkjenning av høyspentanlegg. Her sies blant annet: "Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at miljø,- helsemessige og estetiske hensyn må få økt vekt ved myndighetsgodkjennelse av nye høyspentanlegg."

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Søknaden fra Statnett SF om konsesjon etter energiloven for å bygge og drive kraftledningen fra Klæbu til Viklandet ligger for tiden til behandling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE har opplyst at direktoratet nå er i gang med å vurdere de utredningene som er blitt gjennomført av Statnett SF. På grunnlag av innkomne høringsuttalelser og egne vurderinger vil NVE om kort tid komme med krav om tilleggsopplysninger/tilleggsutredninger overfor Statnett SF. NVE vil i den forbindelse forelegge kravene for de berørte kommunene før de oversendes Statnett SF. Eventuelle tilleggsutredninger vil sendes på høring i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger. Når alle relevante opplysninger er fremlagt, vil NVE vurdere om kravene til konsekvensutredning er oppfylt og gjøre ferdig konsesjonssaken.

NVE tar sikte på å avgjøre saken i juni 2002.

NVEs vedtak i konsesjonssaken kan klages inn for Olje- og energidepartementet. I en slik klagesak vil departementet foreta en fullstendig gjennomgang av saken før det treffes et endelig vedtak. Jeg ber derfor om forståelse for at jeg ikke kan gå nærmere inn på en vurdering av saken på det nåværende tidspunkt.