Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:251 (2001-2002)
Innlevert: 12.03.2002
Sendt: 13.03.2002
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 20.03.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva kan statsråden gjøre for å skjerpe kravene til selskapene som har konsesjon på kabelnett for TV mht. å bedre deres kundebehandling?

Begrunnelse

I henhold til en artikkel i Dagbladet 23. februar 2002 har endeløse telefonkøer fått UPC til å oppfordre sine kunder til å stille sine spørsmål via e-post. Kundene forteller om dager og uker med venting, og om e-post svar som fullstendig uteblir. En kunde ville bare ha gjennomført en enkel installering av UPCs kabel-TV i leiligheten sin. Saksbehandlingen tok mer enn tre måneder! Dette var en enkel forespørsel som de burde klart å løse langt raskere. Kunden bestilte i fjor høst sitt abonnement på Internett, slik UPC anbefaler. To uker senere hadde han fremdeles ikke fått svar. Derfra og til den endelige installasjonen mer enn tre måneder senere, er en nærmest endeløs historie om byråkratisk surr.
Kunder som har testet telefonservicen til UPC, har brukt nærmere 40 minutter på å komme igjennom. Man oppfordres altså til å bruke e-post hvis man har anledning til det. Men her er ventetiden avhengig av hvor mange e-post de får. Responstiden på tre timer som de lover har man slett ingen garanti for. Mange frustrerte kunder har henvendt seg til Forbrukerrådet som bekrefter at de har mottatt en lang rekke henvendelser.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det vises til brev fra Stortinget med vedlegg av 13. mars 2002 med spørsmål nr. 251 til skriftlig besvarelse. Etter avtale med kultur- og kirkeministeren besvares spørsmålet av samferdselsministeren.

Det kreves i dag ingen konsesjon for å drive kabel-TV-nett i Norge. Forholdet mellom en kabel-TV-nett-tilbyder og tilbyderens kunder reguleres først og fremst av den avtale disse har inngått seg imellom og den generelle avtale- og forbrukerlovgivning.

Telereguleringen har i lov og forskrift ulike bestemmelser vedr. kabel-TV-nett, jf. for eksempel forskrift 14. februar 2001 nr. 163 om kabel-TV-nett. Forskriften regulerer i hovedsak anlegg og bruk av kabel-TV-nett og retter seg mot kabel-TV-selskapene, og har bl.a. som formål å legge grunnlaget for en effektiv og kvalitetsmessig tilfredsstillende spredning av tjenester i kabel-TV-nett. Forskriftens virkeområde gjelder de plikter eier, signalleverandør og autorisert installatør har ved anlegg og drift av slike nett.

Forskriften setter i § 12 visse krav til nettkvalitet, krav til tekniske standarder for tilkobling av nett osv. Dette er krav som må imøtekommes ved anlegg og videre drift av nettet, og er plikter som påhviler kabelnetteieren. Hensikten med disse bestemmelsene er bl.a. å sørge for at de TV-signaler som mottas av abonnentene er av tilfredsstillende teknisk kvalitet osv., for å sikre at mottagerforholdene skal være så gode som mulig.

Forskriften regulerer imidlertid ikke forholdet mellom en kabel-TV-nett-tilbyder og tilbyderens kunder, jf. ovenfor om at dette reguleres først og fremst av den avtale disse har inngått seg imellom og den generelle avtale- og forbrukerlovgivning.

Telereguleringen for øvrig har ingen særskilte regler som regulerer kabel-TV-nett-tilbyderes plikter overfor sluttbrukere utover dette.

Samferdselsdepartementet vil imidlertid oversende saken til UPC for å understreke viktigheten av de spørsmål som tas opp.