Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:46 (1997-98)
Innlevert: 15.01.1998
Sendt: 16.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): "Regjeringen har besluttet at Røde Kors' asylmottak på Tanum i Bærum skal erstattes av et nytt transittmottak for asylsøkere og flyktninger. Det skal bygges opp i Onsrud militærleir i Ullensaker kommune. Av de opplysninger som har fremkommet i media synes det uklart hva kostnadene ved å bygge opp et nytt asylmottak vil bli, i tillegg til at begrunnelsen for å flytte mottaket er uklar. Hva vil det koste å bygge opp et nytt mottak på Onsrud og hva er begrunnelsen for regjeringens vedtak?"

Begrunnelse

Regjeringens beslutning om å bygge opp et nytt transittmottak for asylsøkere og flyktninger i Onsrud militærleir i Ullensaker kommune til erstatning for Røde Kors' mottak på Tanum i Bærum kommune, har skapt sterke reaksjoner. Vedtaket møter bl.a motstand fra Røde Kors, Asker og Bærum politikammer og Utlendingsdirektoratet. Det settes store spørsmålstegn ved den begrunnelsen som er gitt for vedtaket og det etterlyses konkrete tall for kostnaden knyttet til beslutningen om å bygge opp et nytt anlegg. En begrunnelse som har vært gitt for beslutningen, er ønsket om at anlegget skal ligge i tilknytning til den nye flyplassen. Dette argumentet svekkes imidlertid av det faktum at over 80 prosent av de som kommer til landet som asylsøkere faktisk kommer hit ved hjelp av andre transportmidler enn fly. I media har det fremkommet ulike anslag når det gjelder kostnadene. Opp til 200 mill. kroner har vært antydet. Jeg forutsetter at departementet har mer eksakte prognoser. Alternativt reiser det alvorlige spørsmål ved den beslutningen regjeringen har fattet.
Jeg vil også legge til at asylmottaket på Tanum i Bærum er godt innarbeidet i infrastrukturen i kommunen. Mottaket er godtatt av lokalbefolkningen og nærmiljøet og samarbeidet med sykehus, legevakt og politiet fungerer utmerket. Det tar tid å bygge opp et slikt nettverk.

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Svar

Ragnhild Queseth Haarstad: Jeg viser til Deres brev av 15. januar 1998, registrert som spørsmål nr 46. Regjeringen besluttet før jul å videreføre arbeidet med å etablere en utlendingsenhet i Ullensaker kommune. Enheten skal bestå av:

-transittmottak for asylsøkere

-administrasjonslokaler for politiet og Utlendingsdirektoratet

-internat for asylsøkere som skal uttransporteres etter endelig negativt vedtak

-ny enhet som alternativ til varetektsfengsling for forvaring av utlendinger med usikker identitet

For de to sistnevnte finnes det per i dag ingen akseptable løsninger. Når det først skal etableres noe nytt, ser jeg det som en stor fordel at også transittmottaket tas med. På Onsrud vil enhetene bli etablert i adskilte lokaler, med fysiske avgrensninger, men med så korte avstander at det vil lette myndighetenes arbeid. Samlokaliseringen vil gi bedre rammebetingelser for både politiet og Utlendingsdirektoratet i tilknytning til ankomsten av nye asylsøkere. Dette vil igjen gi grunnlag for mer effektive prosedyrer og raskere saksavvikling, slik at asylsøkerne kan få raskere svar på søknaden enn tilfellet er i dag. Dette ser jeg som en stor fordel, ikke minst for asylsøkerne selv.

Stortinget sluttet seg til de foreliggende planene ved behandlingen av statsbudsjettet for 1997. Høyre hadde den gangen ingen merknader til forslaget i budsjettinnstillingen, og så vidt jeg har registrert stemte Høyre for å gi prosjektet den nødvendige startbevilgningen på 5 millioner kroner. Mitt eget parti var imidlertid blant de partiene som hadde merknad i innstillingen, og det var blant annet på bakgrunn av dette regjeringen på tampen av fjoråret fant det riktig å foreta en ny og grundig gjennomgang av saken.

Etter en helhetlig vurdering, hvor for øvrig både justisministeren og jeg hadde møter med Røde Kors, fant regjeringen det riktig å gi klarsignal til å arbeide videre med planene, basert på de vedtak som allerede var fattet.

Den nye utlendingsenheten ble i mars 1996 beregnet til å koste 96 millioner kroner. I tillegg kom kostnader til kjøp av tomt, som ble anslått til 7 millioner kroner (jf. St. prp. nr. 1 (1996-97) fra henholdsvis Kommunal- og arbeidsdepartementet og Justisdepartementet). Selve transittmottakets andel av disse utgiftene ble anslått til 62,1 millioner kroner. Disse beregningene var imidlertid basert på at den nye enheten skulle oppføres på en tomt hvor det ikke var eksisterende bygninger eller fremføring av vann, kloakk og strøm, og hvor det i tillegg til de aktuelle nybyggene også ville være nødvendig å opparbeide parkeringsplasser og øvrige utearealer. Dette var altså før lokaliseringen på Onsrud leir i Ullensaker var aktuell.

Det foreligger ennå ikke et tilsvarende kostnadsoverslag for etablering av den nye enheten på Onsrud. Det som imidlertid synes klart når det gjelder dette stedsvalget, er at flere av de eksisterende bygningene vil kunne tas i bruk til ulike funksjoner i den nye enheten. Dette gjelder f. eks. en stor kantine og bygninger som i dag brukes til kontorer. Jeg legger derfor til grunn at etableringen av den nye enheten vil kunne holdes innenfor den rammen Statsbygg presenterte i mars 1996.

I dag kommer relativt få asylsøkere med fly, men dette har variert over tid, og situasjonen vil kunne endres i fremtiden. Ca. 50-60 prosent av asylsøkerne avvises. Så godt som all utreise skjer med fly. I tillegg er det bestemt at asylavhørene skal sentraliseres. Dette betyr at alle asylsøkere må samles på Østlandet for avhør/intervju, før de overføres til et ordinært mottak andre steder i landet. I denne forbindelse er avstanden til hovedflyplassen i høyeste grad relevant.

Mottaket på Tanum drives i seksjonshus, som i utgangspunktet var tenkt å ha en levetid på ca 10 år. Seksjonshusene har vært godt vedlikeholdt, men har på tross av dette en begrenset levetid. På sikt vil det derfor måtte foretas betydelige investeringer også om mottaket på Tanum skal drives videre.

Dagens transittmottak på Tanum tilhører staten og drives for statlige midler. Røde Kors har vært driftsoperatør siden mottaket sto ferdig for noe over 10 år siden, og har løst oppgaven på en utmerket måte. Røde Kors vil selvsagt være velkommen til å legge inn anbud på driftsoperatøroppgaven for det nye transittmottaket på Onsrud.

Røde Kors har for øvrig vært holdt løpende orientert om planene helt fra desember 1995. Røde Kors ble tatt med på råd og bidro med nyttige innspill i forbindelse med at Statsbygg utarbeidet romprogram for den nye utlendingsenheten. Røde Kors har også hatt møter med daværende politisk rådgiver Roger Ingebrigtsen i oktober 1996 og med daværende statsråd Kjell Opseth i januar 1997. I tillegg kommer korrespondansen mellom de berørte statlige instanser og Røde Kors om saken. Det faller derfor på sin egen urimelighet når Røde Kors hevder at de ikke er blitt holdt orientert og heller ikke har mottatt informasjon om de foreliggende planene.

Jeg håper nå at alle parter vil arbeide sammen for at vi om to år skal ha et like godt tilbud i Ullensaker som vi i dag har ved transittmottakene i Asker, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Bærum.