Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:257 (2001-2002)
Innlevert: 14.03.2002
Sendt: 15.03.2002
Besvart: 22.03.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Medfører det riktighet at Vegvesenet stiller krav om bruk av "selvslokkende" EPS som inneholder miljøgiften HBCD, og hvis dette er riktig; vil statsråden ta initiativ til at bruken av denne bromerte flammehemmeren opphører?

Begrunnelse

Bromerte flammehemmere er en gruppe miljøgifter med meget lav nedbrytningshastighet. Bruken av miljøgiftene øker, og det ser ut til at konsentrasjonen i miljøet også er økende. Foreløpig ved man lite om helse- og miljøkonsekvensene av denne gruppen miljøgifter, men stoffgruppen antas å kunne føre til blant annet redusert immunrespons og nevrotoksisk effekt.
Bruk av bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialet i vei synes som en unødvendig bruk av miljøgifter.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: EPS (Ekspandert polystyren) benyttes av Statens vegvesen som lett fyllmasse og da i form av blokker (0,5 x 1,0 x 2,0-5,0 m). I volum anslås selvslukkende EPS å utgjøre vesentlig mindre enn 10 pst. av den mengde vanlig EPS som årlig anvendes til lett fyllmasse. For frostsikring anvendes i hovedsak plater av XPS (Extrudert polystyren) som har bedre egenskaper når det gjelder trykkstyrke og fuktopptak (diffusjonstetthet).

Statens vegvesen har håndbøker som gir anvisning for bruk av EPS som lett fyllmasse. Her er det ikke stilt krav om at bromerte flammehemmere skal anvendes, men at bruk av såkalt selvslukkende EPS skal vurderes med tanke på fare for mulig brann og skadelige effekter i forhold til andre tiltak for å hindre brann ved bruk av vanlig EPS. Når EPS-fyllingen er ferdig tildekket, vil faren for brann være over. Det er således kun i byggefasen at brannfaren representere noe problem. Dette gjelder også for isolasjonsplater.

Det er et nasjonalt mål å redusere utslippene av bromerte flammehemmere vesentlig innen 2010. Jeg er kjent med at SFT arbeider med en handlingsplan mot slike stoffer. Jeg har videre fått opplyst at Vegdirektoratet ikke har vært klar over at stoffet HBCD anvendes i selvslukkende EPS. Jeg vil følge opp saken overfor Vegdirektoratet for å få vurdert hvordan bruken av bromerte flammehevere kan reduseres, eventuelt opphøre, i tråd med det overordnete nasjonale målet.