Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:259 (2001-2002)
Innlevert: 15.03.2002
Sendt: 15.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Luftfartsverket har gjentatte ganger blitt pålagt å flytte treningssenteret fra Gardermoen til Tjeldsund, men ingen flytting har funnet sted.
På hvilken måte vil statsråden gripe inn for å sikre en gjennomføring av flyttingen?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Innledningsvis vil jeg gi en kort oversikt over sakens historikk.

I 1998 gikk daværende samferdselsminister Odd Einar Dørum inn for etablering av Luftfartsverkets treningssenter i Tjeldsund. Bakgrunnen var at det eksisterende anlegget på Gardermoen måtte nedlegges i forbindelse med åpningen av hovedflyplassen. Luftfartsverket fulgte opp Dørums beslutning og startet utredning av etablering av senteret i Tjeldsund. Luftfartsverket har senere kommet til at det midlertidige senteret på Trandum fungerer svært bra, og verkets styre vedtok derfor i desember 2000 at man ville be Samferdselsdepartementet om å omgjøre beslutningen om lokalisering i Tjeldsund.

Dørums beslutning ble opprettholdt, og det ble orientert om saken i St.prp. nr. 76 for 2000-2001, side 7, jf. Innst. S. nr. 327 for 2000-2001, side 3 og 4. Komiteens flertall understreker her "den alvorlige økonomiske situasjonen for Luftfartsverket og forutsetter at en samordning med brann- og redningstjenesten ved Luftfartsverkets treningssenter, Trandum og Norges brannskole, Tjeldsund, ikke må medføre ytterligere økonomisk belastning for Luftfartsverket".

I statsbudsjettet for 2002 ble det avsatt 3 mill. kr til planlegging og prosjektering av anlegget i Tjeldsund, jf. St.prp. nr. 1 for 2002-2003, side 78.

Jeg viser videre til at samferdselskomiteen i Budsjett-innst. S. nr. 13 for 2001-2002, side 36, forutsetter at Regjeringen snarest mulig og senest i vårsesjonen 2002 kommer tilbake til Luftfartsverkets økonomi.

Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til revidert budsjett for Luftfartsverket for 2002 i forbindelse med proposisjon i tilknytning til RNB i mai 2002. I den forbindelse vil alle sider ved Luftfartsverkets økonomi måtte vurderes, herunder framdriften for planlagte investeringstiltak.