Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:260 (2001-2002)
Innlevert: 15.03.2002
Sendt: 18.03.2002
Besvart: 22.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil helseministeren vurdere å samle de enkelte regionale helsenett i ett nasjonalt helsenett?

Begrunnelse

Rask teknologisk utvikling innbyr til at svært mange av de tjenester som utføres ved sykehusene, i mange tilfeller også kan utføres av den enkelte lege eller ved de enkelte klinikker. På den måten vil vi dermed kunne få en mer desentralisert tjeneste. Dette er bevist ved blant annet Nordnorsk helsenett, der de har kommet langt og kan vise til svært gode resultater.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Den statlige IT-tiltaksplanen "Si @!" peker på at et nasjonalt helsenett skal bygges opp gjennom de fem regionale helsenett. Planen angir en målsetting der et slikt nett skal være etablert innen utgangen av 2002. Kravspesifikasjoner i tilknytning til dette er under utarbeidelse, og Sosial- og helsedirektoratet vil sette i gang en anbudsprosess for å inngå avtale om et slikt nett med en operatør.

Det nasjonale helsenettet skal etter intensjonen virke slik at tilknytning til ett av de regionale nettene skal gi lik tilgang til nasjonale tjenester uavhengig av geografisk plassering og regionale grenser.

Jeg er godt kjent med det arbeidet som er gjort blant annet i Nordnorsk helsenett. I den forbindelse vil jeg peke på at det i styringsdokumentet til Helse Nord RHF er øremerket 5 mill. kr til Nordnorsk helsenett og til et prosjekt som tar sikte på å vise i praksis hva en slik infrastruktur kan brukes til. Dette prosjektet viser hvordan en rekke tjenester av både administrativ og klinisk karakter kan ytes i en slik infrastruktur. Jeg vil også peke på at det fra 1. juli vil bli innført polikliniske takster for telemedisinske konsultasjoner innenfor hud og øre-nese-hals.

I styringsdokumentene til de regionale helseforetakene er utviklingen av en nasjonal IT-strategi pekt på som et særlig utviklingstiltak. I den forbindelse er det satt i gang regionale initiativ for å utvikle elektronisk samhandling, og de skal rapportere til meg innen utgangen av annet kvartal 2002. Det forutsettes at de regionale initiativene er koordinert med hverandre og i forhold til den statlige IT-tiltaksplanen.