Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:261 (2001-2002)
Innlevert: 15.03.2002
Sendt: 18.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I forbindelse med Snøhvit-behandlingen skal konsekvensene av helårlig petroleumsvirksomhet i Nord-Norge utredes.
Kan statsråden si når utredningen starter og når den skal være avsluttet?

Begrunnelse

En utsettelse av petroleumsvirksomheten i Nord-Norge kan forårsake at omfattende kompetanse bygget opp over lang tid kan gå tapt, fordi mange av fagfolkene og fagmiljøene kan forsvinne over til annen virksomhet. En eventuell forsinkelse kan derfor bli vanskelig og kostbar. Forholdene må legges til rette slik at norsk sokkel, også i nordområdene, skal være attraktiv. Snøhvit-utbyggingen vil bety et stort løft for petroleumsvirksomheten i nord, og det er viktig at denne følges opp av rammebetingelser som sikrer en langsiktighet og forutsigbarhet for videre aktivitet innen denne virksomheten.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: I Regjeringens politiske plattform, Sem-erklæringen, fremgår bl.a. at Samarbeidsregjeringen vil foreta en konsekvensutredning av helårlig petroleumsaktivitet i de nordlige havområder fra Lofoten og nordover.

Departementet har arbeidet med denne saken en tid og tar sikte på å sende ut programmet for utredning av konsekvensene av helårlig petroleumsvirksomhet i nordlige havområder på høring medio april. Arbeidet med gjennomføringen av underliggende studier samt utarbeidelsen av selve konsekvensutredningen vil foregå utover høsten og inn i neste år. Det legges opp til omfattende høringsprosesser med berørte organisasjoner, myndigheter og interesser lokalt, regionalt og sentralt.

Det er fra oljeindustriens side ikke planlagt aktiviteter i nordlige havområder i inneværende år, utover Snøhvit-prosjektet. På det nåværende tidspunkt vil derfor ikke utredningsarbeidet medføre kostbare forsinkelser for virksomheten. Tidsplanen for utredningen vil være avhengig av de utredningsbehov som avdekkes. Slik det ser ut nå, antar jeg at den kan være sluttført våren/sommeren 2003. Det vil muliggjøre at selskapene skal stå overfor rammebetingelser som sikrer langsiktighet og forutsigbarhet for videre aktivitet innen denne virksomheten.