Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:262 (2001-2002)
Innlevert: 15.03.2002
Sendt: 18.03.2002
Besvart: 22.03.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Målet for politikken for funksjonshemmede er full deltakelse og likestilling - likeverdige rettigheter på alle livets områder. Funksjonshemmede melder at de kun får tjenestetilbud som dekker livsnødvendig hjelp. Funksjonshemmede, spesielt unge mennesker, ønsker et aktivt liv som alle andre. Assistanse til fritid/ferie må brukeren betale. Det andre tar som en selvfølge, blir økonomisk umulig.
Vil statsråden se på dette, ev. styrke/utvide ordningen brukerstyrt personlig assistanse?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Manglende bistand og økonomi kan være et hinder for deltakelse i ferie- og fritidstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne. Mange mennesker med nedsatt funksjonsevne er avhengig av ledsager for å kunne delta i ulike aktiviteter. Dette kan innebære at de må betale dobbel billettpris/inngangsbillett på arrangementer og på reise med offentlige transportmidler. Økonomi kan da vanskeliggjøre deltakelse i aktiviteter.

Ordningen med ledsagerbevis er ment å bøte på denne skjevheten. Ledsagerbevis utstedes til mennesker som har varig funksjonsnedsettelse og som er avhengig av bistand. Der ordningen aksepteres gir den innehaveren rett til å ha med ledsager gratis eller til rabattert pris på reiser, kultur- og fritidsarrangementer. Det er kommunene som utsteder ledsagerbevis og som oppfordres til å forhandle med ulike aktører om å akseptere ordningen. Pr. 1. desember 2001 hadde 340 kommuner innført ordningen. NSB var den første større transportaktøren som innførte ledsagerbevis. Innehavere av ledsagerbeviset betaler på reise med NSB halv pris for seg selv og for ledsageren.

For noen personer kan det også være vanskelig å skaffe til veie en ledsager. I noen kommuner er det derfor etablert ordninger hvor personer med behov for ledsagere kan henvende seg. Disse ordningene er ofte knyttet opp mot frivillighetssentraler.

Både fritidsassistenter og støttekontakter bidrar til å øke tilgjengeligheten til fritidsarenaen. Mens støttekontakt er knyttet til en bruker, er fritidsassistenten ressursperson for flere. Fritidsassistenten har som oppgave å tilrettelegge fritidsaktiviteter og kan for eksempel være knyttet til en fast arena/aktivitet. Ordningen med fritidsassistenter er ikke lovregulert. Støttekontakt er derimot tjenester som alle kommuner skal ha etter sosialtjenesteloven, og tjenesten behovsprøves etter en individuell vurdering. I 2000 mottok 19 866 personer støttekontakt i Norge.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk bistand gitt i medhold av lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a, jf. 4-3. BPA skal bidra til at brukeren får et aktivt og uavhengig liv til tross for sterk funksjonsreduksjon. Hvorvidt BPA også omfatter tjenester utover hjelp til praktiske gjøremål i hjemmet må tolkes i lys av formålsparagrafen § 1-1. Skal målsettingen om en "aktiv og meningsfylt tilværelse" oppfylles, må også tiltak utenfor hjemmet inkluderes, jf. rundskriv I-20/2000. Bl.a. kan hjelp i forbindelse med reiser for utøvelse av verv, fritidsinteresser og sosialt samvær med venner inngå som oppgaver for assistenten. De sosiale tjenestene etter § 4-2 bokstav a er i hovedsak ment som hjelp til å klare dagliglivets oppgaver. Utgifter i forbindelse med ferie og lengre reiser med overnatting vil som regel ikke være naturlig at kommunen dekker etter denne bestemmelsen. I lov om sosiale tjenester § 5-2 framgår at sosialtjenesten i særlige tilfeller kan yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Av rundskriv I-34/2001 framgår at sosialtjenesten for eksempel med hjemmel i § 5-2 kan yte stønad til deltakelse på ulike typer kurs- og fritidsaktiviteter.

Når det gjelder utviklingen av BPA viser registreringer at interessen for ordningen er klart økende. 791 brukere i 276 kommuner mottok stimuleringstilskudd i 2001. For 2002 er stimuleringsordningen knyttet til BPA videreført med 45,5 mill. kr. Sosialdepartementet er kjent med at når det gjelder andre ordninger for praktisk bistand, er praksisen varierende hva gjelder muligheter for bistand til ferie- og fritidsaktiviteter. NOU 2001:22 Fra bruker til borger omhandler både ferie- og fritidstilbud samt praktisk bistand herunder ordningen med BPA. Regjeringen tar sikte på, i tråd med Sem-erklæringen, og fremlegge en stortingsmelding på bakgrunn av denne utredningen våren 2003. I denne stortingsmeldingen vil funksjonshemmedes muligheter for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter bli nærmere drøftet.