Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:272 (2001-2002)
Innlevert: 20.03.2002
Sendt: 21.03.2002
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 11.04.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Mange personer som er på attføring har pga. sen saksbehandling i Aetat ikke fått utbetalt attføringspenger til rett tid. Dette har medført at mange av disse er blitt påført ekstra utgifter i form av purregebyrer og inkassokostnader på regninger de ikke har vært i stand til å betale pga. forsinket utbetaling av attføringspenger.
Vil sosialministeren sørge for at disse påførte ekstrautgiftene blir dekket enten av sosialkontoret eller direkte fra Aetat?

Begrunnelse

Jeg er blitt kjent med at mange personer som er på attføring har fått økonomiske problemer pga. svært sein saksbehandling og interne problemer i Aetat. Dette har ført til at attføringspenger ikke er blitt utbetalt i tide. For å få betalt sine regninger har folk derfor måttet gå til sosialkontoret for å be om hjelp til dette. På sosialkontorene kan det også i mange tilfeller være lang saksbehandlingstid. I mellomtida kommer purringer og ev. inkassovarsler på de ubetalte regningene og dermed ekstrautgifter i form av gebyrer i tillegg til den opprinnelige regningen. Slik jeg har forstått det, er reglene for økonomisk sosialhjelp slik at den ikke dekker denne type utgifter - altså gebyrer for purringer og inkassovarsel.
Dette rammer personer som i svært mange tilfelle fra før har en anstrengt økonomi. På grunn av interne problemer i Aetat og lang saksbehandlingstid blir de dermed uforskyldt påført ekstra utgifter. Dette finner jeg helt uakseptabelt og uanstendig, og ber statsråden snarest sette i verk tiltak slik at de som er blitt rammet av dette får disse utgiftene dekket - enten ved at sosialkontorene kan dekke dette over sosialhjelpa eller ved at Aetat foretar utbetalingen direkte til dem det gjelder.
Jeg viser for øvrig til mitt spørsmål til statsråden i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag 13. mars 2002 der denne problemstillinga ble tatt opp, men uten at det konkrete innholdet i spørsmålet ble tilfredsstillende besvart.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Jeg viser til ditt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 272. Som du er kjent med er spørsmålet oversendt meg som rette vedkommende.

Ved overgang til nytt regelverk for attføringsytelser og nytt system for utbetaling av attføringsytelser 1. januar 2002 mottok enkelte mottakere sine ytelser på andre tidspunkter enn de gjorde før årsskiftet. Ytelser ble beklageligvis også noe forsinket. I hovedsak skyldtes dette tekniske problemer ved iverksettelse av nytt utbetalingssystem samt søkeres problemer med å fylle ut meldekortene.

Du viser i ditt spørsmål til at mange av de som ikke mottok attføringspengene til rett tid har blitt påført ekstra utgifter i form av purregebyrer og inkassokostnader på regninger de ikke har vært i stand til å betale. Du ber om at det settes i verk tiltak slik at de som er blitt rammet av dette får disse utgiftene dekket, enten ved at sosialkontorene dekker dette over sosialhjelpen eller ved at Aetat utbetaler dette direkte til de det gjelder.

De tilbakemeldinger Aetat Arbeidsdirektoratet har mottatt tyder ikke på at overgangen til nytt regelverk og nytt utbetalingssystem har medført omfattende problemer. De aller fleste utbetalinger har skjedd til normal tid. Aetat har per i dag mottatt et fåtall forespørsler knyttet til dekning av ekstrautgifter påført pga. forsinket utbetaling av attføringspenger. Henvendelser av denne art blir behandlet av Aetat Arbeidsdirektoratet etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

På bakgrunn av henvendelser fra misfornøyde mottakere justerte Aetat i februar de nye reglene for utbetaling av attføringsstønader. Stønad til daglig reise, husholdsutgifter, boutgifter på attføringsstedet og stønad til barnetilsyn blir nå utbetalt en gang i måneden. Selve attføringspengene vil fortsatt bli utbetalt hver 14. dag.

Det er klart uheldig at endringen i regelverket for attføringsytelser og omleggingen av systemet for utbetaling av ytelsene har påført mottakere ekstrakostnader. Det er imidlertid ingen bestemmelser i folketrygdloven om dekning av merutgifter som oppstår fordi en ytelse utbetales for sent eller behandlingen av en sak trekker ut. Jeg har fått opplyst fra Sosialdepartementet at det heller ikke er praksis i trygdeetaten for å dekke stønadsmottakernes purregebyrer el. i slike situasjoner.

Sosialdepartementet opplyser at etter lov om sosiale tjenester har sosialkontoret som hovedregel ikke plikt til å dekke gjeld. Ovennevnte utgifter faller dermed i utgangspunktet utenfor det område som den økonomiske hjelpen skal dekke. I konkrete tilfeller kan det likevel gis støtte til slike formål. Dette kan for eksempel være dersom det etter en skjønnsmessig helhetsvurdering fremstår som urimelig at det ikke skal kunne gis dekning til slike utgifter.

I forhold til de personer som har blitt påført ekstrautgifter som følge av utbetalingsforsinkelser eller feil utfylling av meldekort vil jeg arbeide videre med en løsning hvor Aetat dekker dokumenterte merutgifter av en viss størrelsesorden.