Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:274 (2001-2002)
Innlevert: 20.03.2002
Sendt: 21.03.2002
Besvart: 03.04.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Den nye lotteriloven har medført betydelige byråkratiske vanskeligheter for idrettslag og frivillige organisasjoner som søker om tillatelse for å drive lotteri- og spillevirksomhet.
Hva akter statsråden å gjøre for å sikre at behandlingstid og byråkrati ikke skal stå i veien for frivillige organisasjoners mulighet for inntjening uavhengig av offentlige overføringer?

Begrunnelse

Den nye lotteriloven har medført betydelige vanskeligheter for idrettslag og frivillige organisasjoner som er avhengige av alternative inntektskilder for å kunne drive sin virksomhet videre i størst mulig grad uavhengig av det offentlige.
l. Hva angår idrettslag, er hovedproblemet at de fleste idrettslag er organisert som fleridrettslag, dvs. at hele laget med alle undergrupper står ansvarlig for hva det enkelte lag foretar seg. De underliggende lag kan derfor ikke registrere seg med eget organisasjonsnummer i Foretaksregisteret, som er et krav for godkjenning som organisasjon fra Lotteritilsynet. Enhetsregisteret godtar registrering av gruppene som virksomhet, på flere adresser med tildeling av undernummer til det samlede idrettslag sitt organisasjonsnummer.
Lotteritilsynet vil ikke godkjenne dette, til tross for at en slik registrering hos Enhetsregisteret vil gjøre det enkelte lag kontrollerbart, og behandlingsprosessen langt mer effektiv. Politiet gir dispensasjon i forhold til lotteri- og bingotillatelser, men det kan neppe sies å være en god løsning på sikt, og organisasjonene ville være tjent med et klart regelverk som samsvarer med de kriterier som Enhetsregisteret legger til grunn.
2. Lang behandlingstid hos Lotteritilsynet i Førde medfører at mange idrettslag og frivillige organisasjoner ikke får mulighet til å søke respektive bingo-/spillentreprenører tidsnok om deltakelse inneværende år, med det betydelige inntektstap dette medfører. Først må hvert lag gjennom en tidkrevende prosess i Brønnøysundregistrene for etterpå å måtte vente mellom 12 til l6 uker, minimum, ifølge Lotteritilsynets egne anslag med henvisning til forvaltningsloven § 11 a.
Disse ovennevnte faktorer virker svært urimelig og er ødeleggende for mange frivillige lags virksomhet og overlevelsesmuligheter.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg viser til at den skriftlige begrunnelsen for spørsmålet beskriver to hovedproblemer for idrettslag og frivillige organisasjoner som ønsker tillatelse til å drive lotterivirksomhet. Mitt svar vil derfor knytte seg til disse to hovedproblemstillingene.

1. Registrering i Enhetsregisteret

Foreninger og organisasjoner som ønsker tillatelse til å avholde lotteri må søke om godkjennelse og registreres i Enhetsregisteret og Lotteriregisteret. Det samme gjelder for lotterientreprenører og lokalinnehavere som driver lotterivirksomhet på vegne av foreninger og organisasjoner. Bakgrunnen for dette er at Lotteritilsynet gjennom opplysninger i Enhetsregisteret og Lotteriregisteret skal kunne ha oversikt over hvem som får inntekter fra de ca. 11 mrd. kr som omsettes gjennom lotterivirksomhet hvert år.

Enhetsregisteret skiller mellom hovedenheter og underenheter. En undergruppe i en organisasjon eller en forening (f.eks. håndballgruppa i et idrettslag) vil kunne nektes registrering som hovedenhet i Enhetsregisteret dersom håndballgruppa ikke anses som en selvstendig juridisk enhet. Det er Brønnøysundregistrene som forvalter Enhetsregisteret og som vurderer hva som kan registreres som hovedenhet og hva som er en underenhet.

Lotteritilsynet ønsker at idrettslag og organisasjoner som får tillatelse til å drive lotterivirksomhet skal være registrert som hovedenhet i Enhetsregisteret. Dette vil sikre at den som innehar tillatelsen også er juridisk ansvarlig for lotterivirksomheten. Registrering som hovedenhet vil også gi Lotteritilsynet bedre tilgang på regnskapsinformasjon, gjennom en direkte kobling mellom Lotteriregisteret og Regnskapsregisteret. Det er kun hovedenheter som kan levere regnskap til Regnskapsregisteret. Lotteritilsynet får dermed bedre mulighet til å kontrollere at registrerte lag og foreninger faktisk mottar de lotteriinntekter de har krav på, f.eks. i forbindelse med oppstilling av gevinstautomater.

Det som er sagt over innebærer at undergrupper i lag og foreninger som ikke kan registreres som hovedenhet i Enhetsregisteret og som ønsker tillatelse til å drive lotterivirksomhet, enten må endre organiseringen slik at gruppa kan anses som en selvstendig juridisk enhet, eller be hovedstyret i laget/foreningen søke om lotteritillatelse på vegne av undergruppa. Jeg er enig i at denne løsningen kan virke tungvint for de lag og foreninger som blir berørt. Jeg synes likevel det er viktig at den muligheten Lotteriregisteret gir til å skaffe oversikt og kontroll over lotterivirksomheten blir utnyttet så langt som mulig. En slik oversikt og kontroll vil på en bedre måte enn tidligere kunne sikre de frivillige organisasjoner og foreninger det overskuddet fra lotterivirksomhet som de har krav på. På dette grunnlaget støtter jeg Lotteritilsynets holdning i denne saken.

Jeg vil for øvrig understreke at såkalte smålotterier, dvs. tradisjonelle lotterier hvor omsetningen ikke overstiger 100 000 kr, kan avholdes uten tillatelse. Det er her tilstrekkelig å sende melding til lokalt politi om start og avslutning av lotteriet. For å avholde slike lotterier er det ikke noe krav om registrering i Enhetsregisteret.

2. Saksbehandlingstiden i Lotteritilsynet

Lotteritilsynet mottok rundt årsskiftet 2001/2002 mer enn 4 000 søknader, blant annet vedrørende godkjenning og registrering av foreninger og organisasjoner i det nyopprettede Lotteriregisteret. Pr. 25. mars 2002 var det kommet inn ca. 5 073 slike søknader. Behandlingen av disse søknadene vil i stor grad være et engangsarbeid, og Lotteritilsynet tar sikte på at arbeidet er avsluttet før sommeren.

Fram til dette arbeidet er avsluttet vil saksbehandlingstiden være lengre enn ønskelig, selv om juridisk avdeling i Lotteritilsynet i en overgangsperioden er styrket med ekstra personell. Lotteritilsynet har imidlertid etablert et samarbeid med politiet som innebærer at organisasjoner som tidligere har drevet lotterivirksomhet, og som før 1. januar 2002 har søkt om godkjenning og registrering i Lotteriregisteret, kan få tillatelse til å drive lotteri også før søknaden om godkjenning og registrering er ferdigbehandlet.