Skriftlig spørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til finansministeren

Dokument nr. 15:285 (2001-2002)
Innlevert: 22.03.2002
Sendt: 25.03.2002
Besvart: 09.04.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): Hvor mange milliarder av overskuddet fra Nordsjøen er brukt til investering og drift i fastlandsøkonomien i hvert av årene 1991-2001?

Begrunnelse

Det er vedvarende høyt fokus på mulige skadevirkninger på norsk økonomi ved bruk av oljeoverskuddet i fastlandsøkonomien. Det kan derfor være nyttig å få en samlet oversikt over hvordan utviklingen har vært de siste 10 årene. I en slik oversikt er det ønskelig å få vite hvor mye av overskuddet fra Nordsjøen som er benyttet til investeringer i infrastruktur og næringsliv, og hvor mye som er brukt til ordinære driftsutgifter i hvert av disse 10 årene. Hvor mye er hvert år bevilget av petroleumsoverskuddet, og hvor mye er hvert av de samme år bevilget til ulike investeringsprosjekter som ikke er relatert til videre utbygging av driften i Nordsjøen? Undertegnede ser i denne sammenheng gjeldsslette til Gardermobanen og konsulenthonorarer til børsnotering av Telenor og Statoil som investeringer og ikke driftsutgifter.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: I budsjettdokumentene måles statens bruk av petroleumsinntekter i fastlandsøkonomien ved det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Uten petroleumsinntektene måtte statsbudsjettene over tid enten vært gjort opp med lavere driftsutgifter, lavere investeringer eller høyere skatter og avgifter fra Fastlands-Norge enn det som nå har vært tilfelle. Det er imidlertid ikke noe entydig svar på hvordan et slik hypotetisk budsjett uten bruk av "oljepenger" ville ha sett ut. Det er derfor ikke mulig å si hvor mye av statens petroleumsinntekter som er brukt til henholdsvis investeringer og drift i fastlandsøkonomien.

Fra 1991 til 2001 har det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet utviklet seg som angitt nedenfor. Alle tall er i millioner kroner og er hentet fra statsregnskapene for de enkelte år, unntatt tallet for 2001 som er anslag på regnskap i forbindelse med nysalderingen for 2001. Statsregnskapet for 2001 vil bli lagt fram i løpet av kort tid.

1991: 59212

1992: 65372

1993: 71896

1994: 54499

1995: 34436

1996: 22730

1997: 20068

1998: 17454

1999: 12066

2000: 7943

2001: 355