Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:292 (2001-2002)
Innlevert: 04.04.2002
Sendt: 05.04.2002
Besvart: 11.04.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): I Sem-erklæringen varsler Regjeringen etableringen av et kulturminnefond. I desember 2001 uttalte miljøvernministeren i tidsskriftet Fortidsvern at statsråden tok sikte på å realisere fondet i løpet av kommende år. Stor var forundringen da det stod å lese i Aftenposten 18. mars i år at statssekretær Slettholm i KKD er tvilende til dette, og antyder at fondet "skal realiseres i løpet av fireårsperioden".
Kan statsråden bekrefte opprettelse av kulturminnefond i 2003 i tråd med tidligere uttalelser?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Spørsmålet knytter seg til tidspunktet for etablering av Norsk kulturminnefond og det vises til uttalelser jeg og statssekretær Slettholm har kommet med i hhv. Fortidsminneforeningens medlemsblad Fortidsvern (nr. 4/2001 - desember 2001) og Aftenposten den 18. mars 2002.

Regjeringen arbeider med å følge opp Sem-erklæringens punkt om etablering av et norsk kulturminnefond. Dette er en prioritert oppgave, og Regjeringens målsetting er å etablere fondet så snart som mulig i løpet av stortingsperioden. Det er miljøvernministerens ansvar å forberede etableringen av kulturminnefondet og sikre nødvendig fremdrift. Arbeidet er godt i gang i departementet, og jeg legger vekt på en rask behandling av saken. I et intervju i Fortidsvern i desember 2001 ga jeg derfor uttrykk for at jeg satset på en realisering av fondet i løpet av neste år.

Jeg finner grunn til å understreke at statssekretær Slettholms uttalelse i Aftenposten den 18. mars, hadde utgangspunkt i et avslag som Oslo kommune hadde fått på søknad til Kultur- og kirkedepartementet om midler til rehabilitering av Oslo domkirke. I den forbindelse blir det pekt på det planlagte kulturminnefondet og eventuell mulighet for midler fra fondet til den pågående rehabiliteringen. Statssekretæren uttalte bl.a. følgende ifølge Aftenposten: "Budsjettet for 2003 er ganske stramt, så vi må nok holde oss til at kulturminnefondet skal være opprettet i løpet av fireårsperioden."

Slettholms uttalelse om tidspunktet må ses i lys av at det er Miljøverndepartementet som forbereder saken og som har fremdriftsansvaret. Uttalelsen må også ses i lys av den konkrete saken og at det nødvendigvis vil ta noe tid etter at det er gjort vedtak om kulturminnefond, før fondet kan være aktuell som eventuell samarbeidspartner når det gjelder rehabilitering av Oslo domkirke. Det er derfor naturlig at han ikke er mer konkret i sin uttalelse om etableringstidspunktet enn å henvise til stortingsperioden.