Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:295 (2001-2002)
Innlevert: 08.04.2002
Sendt: 09.04.2002
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 17.04.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Målet for politikken for funksjonshemmede i Norge er full deltakelse og likestilling. For døve/hørselshemmede er full tilgjengelighet til informasjon en nødvendig forutsetning for likestilling. Norges Døveforbund har i flere år krevd en ny tegnspråklov, som anerkjenner tegnspråk som minoritetsspråk. Kravet er bl.a. framsatt i møter med departementer og Stortinget.
Kan statsråden gi en redegjørelse for hvordan Regjeringen arbeider med dette samt opplyse om ev. planer for prosessen videre?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Norges Døveforbund har i møte med Kulturdepartementet i desember 2001 redegjort for sitt syn når det gjelder spørsmålet om å lovfeste norsk tegnspråk som offisielt språk i Norge. En lovfesting av døves rett til bruk av tegnspråk vil etter deres oppfatning sikre større tilgjengelighet til informasjon og dermed sikre full deltakelse og likestilling av de døve på ulike områder i samfunnet. Departementet bad på møtet Døveforbundet komme tilbake med mer bakgrunnsinformasjon om saken, og har nå mottatt dette i brev fra Døveforbundet av 22. mars i år.

Når det gjelder utdanning, har tegnspråklige elever i både grunnskole og videregående skole lovfestet rett til opplæring i og på tegnspråk, jf. opplæringslova §§ 2-6 og 3-9.

Kultur- og kirkedepartementet er opptatt av at døve skal kunne motta informasjon og delta i samfunnsdebatten på lik linje med hørende i det norske samfunnet. Om lovfesting av tegnspråk som offisielt språk er den beste måten å oppnå dette på, må etter departementets oppfatning vurderes nærmere. Dette gjelder både spørsmålet om en egen tegnspråklov, og mulighetene for å sikre språklige rettigheter for døve i allerede eksisterende lovverk. Kultur- og kirkedepartementet vil gå videre med saken i samarbeid med de døves organisasjoner, og vil i den forbindelse se på situasjonen for tegnspråkbrukere i andre nordiske land.