Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:298 (2001-2002)
Innlevert: 10.04.2002
Sendt: 10.04.2002
Besvart: 17.04.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Manneråkutvalget (NOU 2001:22) foreslår å innføre antidiskrimineringslov for funksjonshemmede. Statssekretær Kaldheim tilkjennegav på FFOs landskonferanse 5. februar 2002 en ambisjon om å nedsette et lovutvalg første halvår i år. Stortingets sosialkomité uttrykte i innstilling til statsbudsjettet for 2002 ønske om "en rask oppfølging av utvalgets forslag om en ny lov som forbyr diskriminering".
Kan statsråden redegjøre for framdrift/tidsplan for dette arbeidet?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: NOU 2001:22 Fra bruker til borger ble sendt på alminnelig høring i november 2001. Høringsfristen gikk ut i mars i år. Sosialdepartementet er i samarbeid med berørte departementer i ferd med å oppsummere høringssvarene som nå danner grunnlag for det videre arbeid med oppfølging av utredningen. En rekke høringsinstanser har uttalt seg kritisk til forslaget om en antidiskrimineringslov. Disse innvendingene må utredes nærmere i det videre arbeid.

Av Sem-erklæringen framgår at Samarbeidsregjeringen vil legge fram en stortingsmelding om funksjonshemmedes levekår på grunnlag av Manneråkutvalgets innstilling. Jeg viser i denne sammenheng til NOU 2001:22 hvor det framgår at "utvalget foreslår at det så snart som mulig og senest innen utgangen av 2002 nedsettes et lovutvalg". Jeg vil i løpet av kort tid ha sluttført gjennomgangen av høringssvarene og fått utarbeidet detaljerte fremdriftsplaner. De uttalelser som er gitt vedrørende lovutvalg ligger fast.