Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:302 (2001-2002)
Innlevert: 11.04.2002
Sendt: 12.04.2002
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 25.04.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Sikkerhetsrådet har fattet en rekke resolusjoner som krever israelsk tilbaketrekking fra de palestinske selvstyreområdene. Israel viser ingen vilje til å etterkomme disse resolusjonene. Innføring av økonomiske sanksjoner er et av de virkemidler Sikkerhetsrådet kan ta i bruk overfor land som ikke respekterer dets vedtak.
Hvilke varer handler Norge med Israel, og hvilke følger ville innføring av økonomiske sanksjoner mot Israel ha for Norges vedkommende?

Begrunnelse

Fra en rekke ulike miljøer er det reist krav om innføring av økonomiske sanksjoner mot Israel som følge av den israelske reokkupasjonen av palestinske selvstyreområder, og de brutale overgrepene fra den israelske militærmakten overfor Israel. EU-parlamentet har vedtatt ønske om at EUs handelsavtale med Israel skal sies opp som følge av dette. I Norge arbeides det for å få til en omfattende forbrukerboikott for å gi et politisk signal til Israel om at deres handlinger overfor palestinerne ikke kan aksepteres.
Sikkerhetsrådet har nylig vedtatt resolusjonene 1402, 1403 og 1397. Tidligere er det vedtatt en rekke resolusjoner, mest sentrale er 242 fra 1967 og 338 fra 1973. Dersom Sikkerhetsrådet ikke følger opp resolusjoner med noen form for sanksjoner, kan dette være egnet til å undergrave respekten for Sikkerhetsrådet. I første omgang synes økonomiske sanksjoner å kunne være et egnet virkemiddel, forutsatt at det knyttes konkrete og oppnåelige krav til innføring av slike sanksjoner.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Til den første delen av spørsmålet, som berører samhandelen mellom Norge og Israel, kan jeg opplyse at Norge i fjor eksporterte for 623 mill. kr til Israel, mens vi importerte varer for 477 mill. kr. Eksporten bestod for en stor del av fisk og celluloseprodukter, mens importen i stor grad var frukt og grønnsaker.

Så til spørsmålet om iverksettelsen av Sikkerhetsrådets resolusjoner. Vi la stor vekt på å få vedtatt resolusjonene 1397, 1402 og 1403, og vi har siden vært svært opptatt av at resolusjonene må iverksettes umiddelbart. Dette har vi gitt uttrykk for både i Sikkerhetsrådet, overfor partene og andre sentrale aktører som USA. Vi registrerer at utenriksminister Powell i sitt nylig avsluttede besøk til regionen, i stor utstrekning la de nylig vedtatte Sikkerhetsrådsresolusjonene til grunn for sitt arbeid.

Det er etter Regjeringens oppfatning viktig at partene, USA og det internasjonale samfunn nå får ro til å arbeide for å iverksette de vedtatte resolusjonene.

For øvrig vil jeg legge til at bruk av sanksjoner eller boikott er et meget sterkt virkemiddel, som kun bør benyttes når alle andre muligheter er uttømt. Jeg tror ikke at bruk av slike virkemidler i dagens situasjon vil kunne bringe oss nærmere en våpenhvile eller en varig politisk løsning på konflikten. Snarere tvert imot. Vi må gjennom dialog med partene forsøke å påvirke disse til å respektere inngåtte avtaler, FNs resolusjoner, og internasjonal folkerett. Det er etter min oppfatning slik vi best kan bidra til å påvirke partene i positiv retning.